Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2014/611, k:2017/615T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2014/611
Karar No:2017/615
K. Tarihi:9.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/611
Karar No : 2017/615

Temyiz Edenler (Davacılar) :

Vekilleri :

Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :

İstemin Özeti : Davacıların murisi ....'in sevk ve idaresindeki .... plakalı aracın, 22.05.2007 tarihinde Ziyaret istikametinden Siirt İli istikametine seyir halinde iken kontrolden çıkıp karşı yola geçerek devrilmesi ve Turan İlek'in ölümüyle sonuçlanan kazanın oluşumunda davalı idarenin kusurlu olduğu ileri sürülerek, uğranıldığı iddia edilen 30.000-TL manevi zararın davalı idarece tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nce; Adli Tıp Kurumu'unun 30.10.2009 tarihli raporuna göre, yolda banketin olup olmadığı konusunda kesin kanaat oluşmadığı takdir mahkemeye ait olmak üzere alternatifli rapor verildiği, ancak kaza tespit tutanağı ve davalı idarece sunulan 15.08.2008 tarih ve 0552 sayılı yola ilişkin krokinin bulunduğu belgeden, olayda yol kenarında banket bulunduğu anlaşıldığından ve buna göre davacıların murisinin olayda tamamen kusurlu olduğu gerekçesiyle davacıların manevi tazminat istemlerinin reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemlerine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz istemlerinin reddine, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nin 30/06/2010 tarih ve E:2008/1669, K:2010/1207 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:59:09.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim