Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2014/609, k:2017/613T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2014/609
Karar No:2017/613
K. Tarihi:9.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/609
Karar No : 2017/613


Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :


İstemin Özeti : Davacı sigorta şirketine kasko sigortası ile sigortalı bulunan ....plaka sayılı aracın, 10.08.2009 tarihinde Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesinden, Mardin İli, Kızıltepe İlçesine seyir halinde iken, yolun 35. km'si civarında davalı idarece yol çalışması yapılmasına rağmen gerekli işaretlemelerin yapılmaması sebebiyle, yol çalışmasından dolayı zemini bozuk olan bölüme giriş yapıldığı sırada aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilip, kontrolden çıkması sonucu, aracın yolun sağından çıkarak köprü korkuluklarına çarpması, akabinde savrularak yol dışına çıkması neticesinde meydana gelen kazada davalı idarenin %75 kusurlu olduğu iddiası ile kaza sonucunda araçta meydana gelen hasar nedeniyle sigortalıya ödenen 14.850,00.-TL hasar bedelinin %75'lik kısmı olan 11.137,50-TL'nin sigortalıya ödeme tarihi olan 13.10.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Mardin İdare Mahkemesi'nce; Adli Tıp Kurumu Raporuna göre davalı idarenin kazanın meydana gelmesinde %75 kusuru olduğu gerekçesiyle davanın kabulü yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Mardin İdare Mahkemesi'nin 10/02/2012 tarih ve E:2010/110, K:2012/248 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:59:07.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim