Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2016/2481, k:2017/625


Özet:

Dava konusu işleme dayanak mevzuat incelendiğinde; 28/05/2014 tarihinden önce 4077 sayılı Kanunun ticari reklam ve ilanlarla ilgili hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanacak müeyyide, tedbiren durdurma, durdurma, düzeltme veya idari para cezası verilmesi ve eğer aykırılık, ülke düzeyinde yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçekleşmiş ise, idari para cezasının on katı olarak uygulanması iken; 6502 sayılı Kanunda da ticari reklamlarla ilgili hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanacak müeyyide aynen mülga 4077 sayılı Kanunda olduğu gibi tedbiren durdurma, durdurma, idari para cezası verilmesi olup idari para cezası yönünden yeni Kanunda ihlal hangi mecra aracılığı ile gerçekleştirilmiş ise ülke genelinde ve yerel düzeyde olmak üzere idari para cezasının miktarı ayrı ayrı belirlenmiştir. Aykırılığın internet aracılığıyla gerçekleşmesi halinde verilen idari para cezasının miktarı mülga 4077 sayılı Kanunda düzenlendiği haline kıyasla düştüğünden davacının lehine bir durum ortaya çıktığı anlaşılmaktadır....


T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2016/2481
Karar No:2017/625
K. Tarihi:9.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/2481
Karar No : 2017/625

Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili :
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 151 Çankaya/ANKARA
Karşı Taraf(Davacı) :
Vekili :
Osmaniye Mah. Şirin Sok No: 27 Elit Apt Kat 4 D 24 Bakırköy/İSTANBUL
İstemin Özeti : Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 08/01/2016 tarih ve E:2015/3315; K:2016/42 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Düşüncesi :İdare Mahkemesi kararının reklamın durdurulmasına ilişkin kısmının bozulması, idari para cezasına ilişkin kısmının onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, dosyanın tekemmül ettiği anlaşılmakla yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, işin esasına geçilerek gereği görüşüldü:
Dava; davacı şirkete ait adresli internet sitesinin 23.01.2013 tarihli görünümünde yer alan gıda takviyelerine ilişkin reklamların 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden bahisle, aynı Kanunun 17. maddesi ile 25. maddesinin 8. fıkrası hükümleri uyarınca 87.915-TL idari para cezası verilmesine ve anılan reklamların durdurulmasına ilişkin 05.04.2013 tarih ve 4112 sayılı davalı idare işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince; Dairemizin 09.12.2014 tarih ve E:2014/6286, K:2014/9371 sayılı bozma kararına uyularak, Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesine aykırılığı tespit edilen davacıya uygulanan idari yaptırım yerinde olmakla beraber, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61. maddesine aykırılık halinde müeyyideyi düzenleyen 77. maddesinin 12. fıkrası (e) bendinin davacı lehine uygulanması gerektiği gerekçesiyle dava konusu 87.915-TL idari para cezası verilmesi ve anılan reklamların durdurulmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
Dava konusu işleme dayanak mevzuat incelendiğinde; 28/05/2014 tarihinden önce 4077 sayılı Kanunun ticari reklam ve ilanlarla ilgili hükümlerine aykırı hareket edenlere uygulanacak müeyyide, tedbiren durdurma, durdurma, düzeltme veya idari para cezası verilmesi ve eğer aykırılık, ülke düzeyinde yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçekleşmiş ise, idari para cezasının on katı olarak uygulanması iken; 6502 sayılı Kanunda da ticari reklamlarla ilgili hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanacak müeyyide aynen mülga 4077 sayılı Kanunda olduğu gibi tedbiren durdurma, durdurma, idari para cezası verilmesi olup idari para cezası yönünden yeni Kanunda ihlal hangi mecra aracılığı ile gerçekleştirilmiş ise ülke genelinde ve yerel düzeyde olmak üzere idari para cezasının miktarı ayrı ayrı belirlenmiştir. Aykırılığın internet aracılığıyla gerçekleşmesi halinde verilen idari para cezasının miktarı mülga 4077 sayılı Kanunda düzenlendiği haline kıyasla düştüğünden davacının lehine bir durum ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.

Ancak, lehe durum sadece idari para cezasına ilişkin olup reklam durdurmaya ilişkin böyle bir tespit bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 08.01.2016 tarih ve E:2015/3315; K:2016/42 sayılı kararının, reklamların durdurulmasına yönelik işlem yönünden iptaline dair kısmının BOZULMASINA, davacıya idari para cezası verilmesine yönelik işlem yönünden iptaline ilişkin kısmının ONANMASINA, bozulan kısımla ilgili yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:59:05.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim