Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 14.daire e:2014/5824, k:2017/813


Özet:

Dava; ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, 1038 ada, 111 parsel ve 971 ada, 2 parselde bulunan yapıların 15 gün içinde yıkım işlemi yapılacağından bahisle, emniyet tedbirlerinin alınması ve taraflara tebliğine ilişkin 15/11/2013 günlü, 2013/4 sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacının haksız olarak taşınmaza el atarak üzerinde inşaat yaptığı, haksız el atmanın önlenmesine ve dava konusu binanın yıkımına karar verilmesi üzerine, mahkeme kararının ilamlı icra yoluyla uygulanması safhasında yargı kararının uygulanmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir....

Dosyanın incelenmesinden, ... İli, ... Mahallesi, ... pafta, ... ada, ... parselde bulunan yapıya ilişkin, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ...günlü, E. K.sayılı kararı ile haksız el atmanın önlenmesine ve dava konusu yerdeki binanın yıkılmasına karar verildiği, Mahkeme ilamının icrası için İcra Müdürlüğüne başvurulduğu, ... İcra Müdürlüğünün 17.09.2013 ve 31.10.2013 günlü talimat yazıları ile yargı kararı bulunduğundan yıkım işleminin yapılmasının istenildiği, 1038 ada, 111 parsel ve 971 ada, 2 parselde bulunan yapıların 15 gün içinde yıkım işlemi yapılacağından bahisle, emniyet tedbirlerinin alınması ve taraflara tebliğine ilişkin 15/11/2013 günlü, 2013/4 sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü işleminin tesis edilmesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. ...


T.C.
Danıştay
14. Daire


Esas No:2014/5824
Karar No:2017/813
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONDÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No :
Karar No :


Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Vekilleri : , Av.
Karşı Taraf (Davalı) : -
Müdahil (Davalı Yanında) :
Vekili :

İstemin Özeti : ... İdare Mahkemesinin günlü, E...:, K...:sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi :Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği görüşüldü:
Dava; ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, 1038 ada, 111 parsel ve 971 ada, 2 parselde bulunan yapıların 15 gün içinde yıkım işlemi yapılacağından bahisle, emniyet tedbirlerinin alınması ve taraflara tebliğine ilişkin 15/11/2013 günlü, 2013/4 sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacının haksız olarak taşınmaza el atarak üzerinde inşaat yaptığı, haksız el atmanın önlenmesine ve dava konusu binanın yıkımına karar verilmesi üzerine, mahkeme kararının ilamlı icra yoluyla uygulanması safhasında yargı kararının uygulanmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesinin 3. fıkrasında; dilekçelerin; a) Görev ve yetki, b) İdari merci tecavüzü c) Ehliyet, d) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, e) Süre aşımı, f) Husumet, g) 3 ve 5. maddelere uygun olup olmadıkları yönlerinden sırasıyla inceleneceği, 15. maddesinin 1/a fıkrasında da; 14. maddenin 3/a bendine göre adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların görev yönünden reddine karar verileceği hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, ... İli, ... Mahallesi, ... pafta, ... ada, ... parselde bulunan yapıya ilişkin, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ...günlü, E. K.sayılı kararı ile haksız el atmanın önlenmesine ve dava konusu yerdeki binanın yıkılmasına karar verildiği, Mahkeme ilamının icrası için İcra Müdürlüğüne başvurulduğu, ... İcra Müdürlüğünün 17.09.2013 ve 31.10.2013 günlü talimat yazıları ile yargı kararı bulunduğundan yıkım işleminin yapılmasının istenildiği, 1038 ada, 111 parsel ve 971 ada, 2 parselde bulunan yapıların 15 gün içinde yıkım işlemi yapılacağından bahisle, emniyet tedbirlerinin alınması ve taraflara tebliğine ilişkin 15/11/2013 günlü, 2013/4 sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü işleminin tesis edilmesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, dava konusu uyuşmazlık; adli yargı yerince verilen kararın uygulanması amacıyla İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak işlemlerden kaynaklanmakta olup, özel hukuk alanına ilişkindir. Bu sebeple de uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı mercilerine ait olduğu ve davanın görev yönünden reddi gerektiğinden, işin esası incelenmek suretiyle verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; ... İdare Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:...sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 15/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
h.d.

Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:58:53.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim