Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2013/14267, k:2017/726


Özet:

Mardin İdare Mahkemesi'nce, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca ara kararına cevaben gönderilen yazıda Ovabaşı Köyü'nün 1994-2003 yılları arası boş kaldığının belirtildiği, bu nedenle köyün boş olarak kaldığı sürenin 10 yıl olduğu, ancak idarece gönderilen hesap cetvelinin incelenmesinden köyün boş kaldığı sürenin 7 yıl olarak kabul edildiği ve hesaplamanın da 7 yıl üzerinden yapıldığı, ayrıca davacının ev ve ahırına yönelik hesaplamanın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca her yıl yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ hükümlerinin esas alınması suretiyle, Komisyonca, binaların, niteliğine ve yapımında kullanılan malzemeye göre bir ayrıma tabi tutularak köy tipi ev için I. Sınıf B Grubu'ndaki, betonarme ev için II. Sınıf B Grubu'ndaki, ahır-samanlık için ise I. Sınıf A Grubu'ndaki m&² birim maliyet değerlerinin esas alınması suretiyle hesaplama yapılması gerekirken ev ve ahır zararının hesabında kullanılan birim fiyatının eksik olduğu, bu nedenle eksik hesaplama sonucu tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda karar verilmiştir....

Durum böyle olunca, yapı zararının hesabında işlem tarihindeki m&² birim fiyatlarının uygulanması gerekmekle birlikte müteahhit eliyle inşa edilmeyen bu yapılara ilişkin m&² birim maliyetlerine müteahhitlik kesintisi uygulanmasında hukuka aykırılık bulunmadığından ve davalı idarece gönderilen bilgi ve belgelerden uyuşmazlık konusu yapı zararlarının hesabında, işlem tarihindeki m&² birim fiyatları üzerinden müteahhitlik kesintisi yapılarak zarar hesabı yapıldığı anlaşıldığından aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır....


T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2013/14267
Karar No:2017/726
K. Tarihi:15.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/14267
Karar No : 2017/726

Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili : Av. Abdulbaki Sağlam
(Aynı Yerde)
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :
846 Sokak N :51 K :4/407 Katipzade İşh.Kemeraltı Konak/İZMİR
İstemin Özeti : Mardin İdare Mahkemesi'nin 24/09/2013 tarih ve E:2013/508; K:2013/1695 sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz istemine konu Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
Dava; davacının Mardin İli, Ömerli İlçesi, Ovabaşı Köyü'nden, terör olayları nedeniyle göç etmek zorunda kaldığından bahisle uğradığını ileri sürdüğü zararının, 5233 sayılı Kanun kapsamında tazmini istemiyle yaptığı başvurunun kısmen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Mardin İdare Mahkemesi'nce, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca ara kararına cevaben gönderilen yazıda Ovabaşı Köyü'nün 1994-2003 yılları arası boş kaldığının belirtildiği, bu nedenle köyün boş olarak kaldığı sürenin 10 yıl olduğu, ancak idarece gönderilen hesap cetvelinin incelenmesinden köyün boş kaldığı sürenin 7 yıl olarak kabul edildiği ve hesaplamanın da 7 yıl üzerinden yapıldığı, ayrıca davacının ev ve ahırına yönelik hesaplamanın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca her yıl yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ hükümlerinin esas alınması suretiyle, Komisyonca, binaların, niteliğine ve yapımında kullanılan malzemeye göre bir ayrıma tabi tutularak köy tipi ev için I. Sınıf B Grubu'ndaki, betonarme ev için II. Sınıf B Grubu'ndaki, ahır-samanlık için ise I. Sınıf A Grubu'ndaki m&² birim maliyet değerlerinin esas alınması suretiyle hesaplama yapılması gerekirken ev ve ahır zararının hesabında kullanılan birim fiyatının eksik olduğu, bu nedenle eksik hesaplama sonucu tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda karar verilmiştir.
Davalı idarece kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Temyize konu Mahkeme kararının, yapı zararlarının hesabına ilişkin gerekçesi incelenecek olursa;
Mahkemece, yapı zararlarının komisyon kararının verildiği tarihteki m&² birim fiyatları üzerinden hesaplanmamasında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.
İşlem tarihinde yürürlükte bulunan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'de yapı yaklaşık birim maliyetlerinin yüklenici kârı dahil edilerek belirlendiği belirtildiğinden, müteahhit eliyle inşa edilmeyen köy evlerinde/ahırlarında yapı yaklaşık birim maliyetlerindeki müteahhitlik kârı düşülerek(müteahhit kârından arındırılarak) zarar hesabı yapılması gerekmektedir.
Durum böyle olunca, yapı zararının hesabında işlem tarihindeki m&² birim fiyatlarının uygulanması gerekmekle birlikte müteahhit eliyle inşa edilmeyen bu yapılara ilişkin m&² birim maliyetlerine müteahhitlik kesintisi uygulanmasında hukuka aykırılık bulunmadığından ve davalı idarece gönderilen bilgi ve belgelerden uyuşmazlık konusu yapı zararlarının hesabında, işlem tarihindeki m&² birim fiyatları üzerinden müteahhitlik kesintisi yapılarak zarar hesabı yapıldığı anlaşıldığından aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Mahkeme kararının, Ovabaşı Köyü'nün 1994-2003 yılları arasında boş kaldığı, bu nedenle zarar hesabının 10 yıl üzerinden yapılması gerektiğine ilişkin gerekçesi incelenecek olursa;
Davalı idarece köyün 1995-2001 (1995 ve 2001 yılları dahil edilmiştir.) yılları arası boş kaldığı kabul edilerek zarar hesabı 7 yıl üzerinden yapılmıştır.
20/08/2013 tarihli Ovabaşı Köyü Muhtarı Cemil Özdemir ve Jandarma görevlilerince düzenlenen tutanakta, 1992-1993 yılında bölgede artan terör olayları nedeniyle köy halkının köyde bulunan evlerini kendiliğinden terk ederek yakın illerdeki akrabalarına gittikleri, 1994 yılının sonlarında köyde hiçbir ailenin ikamet etmediği, 2003 yılının yaz ayına kadar köyde ikamet eden ailenin olmadığının belirtildiği, Mahkemece anılan tutanak uyarınca köyün 1994-2003 (1994 ve 2003 yılları dahil edilmiştir.)yılları arası 10 yıl boş kaldığının kabul edildiği görülmektedir.
27/08/2012 tarihli keşif tutanağında, 1994-2002 yıllarında taşınmazların kullanılamadığı belirtilmiş anılan tutanak Köy Muhtarı Cemil Özdemir tarafından da imzalanmıştır.
Boşaltılan köylere ilişkin listelerde Ovabaşı Köyü'nün 1994 yılında boşaldığı, 2002 yılında köye dönüş yapıldığı belirtilmektedir.
Ömerli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 26/08/2013 tarih ve 36 sayılı yazısında, 24/12/1995 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimleri ile mahalli idareler ara seçiminde Ovabaşı Köyü boş olduğundan köyde sandık kurulu oluşturulmadığı, 03/11/2002 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde sandık kurulu oluşturulduğu belirtilmiştir.
Durum böyle olunca, boşaltılan köylere ilişkin listelerde Ovabaşı Köyü'nün 1994 yılında boşaltıldığı, 2002 yılında köye dönüşlerin olduğunun belirtilmesi, 03/11/2002 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde köyde sandık kurulu oluşturulması hususları birlikte değerlendirildiğinde Ovabaşı Köyü'nün 1994-2001 (1994 ve 2001 yılları dahil edilmiştir.) yılları arasında 8 yıl olarak boş kaldığı sonucuna varılmış olup zarar hesabının 10 yıl üzerinden yapılması gerektiğine ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Mardin İdare Mahkemesi'nin 24/09/2013 tarih ve E:2013/508; K:2013/1695 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18/06/2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye


Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:58:49.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim