Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 12.daire e:2016/8823, k:2017/339


Özet:

Olayda, manevi tazminata hükmedilmesinin koşullarının gerçekleşmediği anlaşıldığından, idare mahkemesi kararının manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 3.000,00-TL'nin başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı görüşüyle anılan kararın davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin kısmının onanmasına ilişkin daire kararına katılmıyorum....


T.C.
Danıştay
12. Daire


Esas No:2016/8823
Karar No:2017/339
K. Tarihi:


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/8823
Karar No : 2017/339

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :
İstemin Özeti : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde eksper olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 13.11.2009 tarihli ve 2009/18 sayılı işlemin; Çorum İdare Mahkemesinin 10.03.2011 tarihli ve E:2009/724, K:2011/155 sayılı kararı ile iptal edilmesi ve bu kararın Danıştay Onikinci Dairesinin 29.05.2014 tarihli ve E:2011/5057, K:2014/4413 sayılı kararı ile onanması üzerine, davacının işlem nedeniyle uğradığını iddia ettiği 131.640,93-TL maddi, 5.000,00-TL manevi zararın 13.11.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının görevinden ayrı kaldığı dönemde mahrum kaldığı parasal haklarının toplamının 121.392,16-TL olduğu, öte yandan bu dönemde özel şirkette çalışarak 39.277,49-TL gelir elde ettiği, bu tutarın mahrum kaldığı parasal haklarından düşülmesi suretiyle hesaplanan 82.114,67-TL maddi tazminatın kısmen kabulü; davacıya isnat edilen fiillerin yüz kızartıcı fiiller olması, bu fiiller nedeniyle toplumun davacıya karşı oluşacak olumsuz bakış açısı ve davacının görevinden ayrı kaldığı sürenin uzunluğu dikkate alınarak 3.000,00-TL manevi tazminatın kısmen kabulü ile tazminatların idareye başvuru tarihi olan 04.09.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolunda Çorum İdare Mahkemesince verilen 30/09/2015 tarihli ve E:2014/788, K:2015/467 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi :İdare mahkemesi kararının maddi tazminatın kısmen kabulüne ilişkin kısmının onanması, manevi tazminatın kısmen kabulune ilişkin kısmının ise; disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin olarak, kanun yollarından geçerek kesinleşen Çorum İdare Mahkemesinin 10.03.2011 tarihli ve E:2009/724, K:2011/155 sayılı kararında; davacının rüşvet almak ve kamu kurumunu dolandırmak suçundan ceza mahkemesinde yargılanarak iddiaya konu suçu işlediğine dair somut delil bulunmadığından beraat ettiği, dosyadaki bilgi ve belgelerden de hakkında isnat olunan fiilleri işlediğinin sabit olmadığı, öte yandan davacının fiilerinin kişilerin yararını hedef tutan davranış olarak nitelendirilebileceği gerekçeleriyle 657 sayılı Kanun'un 125/E-(g) maddesi uyarınca tesis edilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasının iptal edildiği görülmekle birlikte, söz konusu disiplin cezasının uygulanması noktasında davalı idarenin ağır hizmet kusurunun bulunmadığı anlaşıldığından, davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın 82.114,67-TL maddi tazminatın kabulü ile 04.09.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin kısmının oybirliği ile, 3.000,00-TL manevi tazminatın kabulü ile 04.09.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin kısmının oyçokluğu ile onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 15/02/2017 tarihinde karar verildi.

Başkan

Üye

Üye
(X)

Üye

Üye
(X) KARŞI OY :

Olayda, manevi tazminata hükmedilmesinin koşullarının gerçekleşmediği anlaşıldığından, idare mahkemesi kararının manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 3.000,00-TL'nin başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı görüşüyle anılan kararın davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin kısmının onanmasına ilişkin daire kararına katılmıyorum.


Üye
Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:58:47.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim