Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2016/6534, k:2017/797


Özet:

İstemin Özeti : Davacı şirkete ait D2 yetki belgesinin şirket hakkında 50 adedi geçen kesinleşmiş uyarmanın bulunduğundan bahisle Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 78/7. maddesi uyarınca iptal edilmesine ilişkin 23.12.2014 tarih ve 69164 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nce; davacı şirketin çeşitli ihlalleri nedeniyle 06.12.2017 tarihine kadar geçerli İST.U-NET.D2.34.1593 numaralı D2 yetki belgesi için verilen uyarmaların bildirimlerinin, beyan ettiği ve Bakanlığın Otomasyon Sisteminde kayıtlı merkezi adresine iadeli-taahhütlü olarak I. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderildiği, söz konusu bildirimlerin hiçbirinin Bölge Müdürlüğüne iade olarak gelmediği, D2 yetki belgesi kapsamında verilen uyarmaların toplam sayısının 50 adedi aşarak 60 adede ulaştığı, verilen uyarmaların paraya çevrilmesi için de adı geçen firma tarafından başvuruda bulunulmadığı ve verilen uyarmaların kalıcı hale geldiği, bu durumda; D2 yetki belgesine verilen kesinleşmiş uyarma cezası sayısının 60 adet olduğu tespit edildiğinden ve bu uyarma cezalarının itiraz ve dava konusu yapılmayarak kesinleştiği anlaşıldığından, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. ...

Öte yandan; 04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi ile; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici Durdurma başlıklı 77. maddesine eklenen 11. fıkrada; Yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 50 adede ulaşılan uyarmanın tebliğ tarihini takip eden 15 inci günün sonunda uyarmaların sayısı 50 veya daha fazla ise geçici olarak durdurulur. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanlar, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 50 adedin altına indirirlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerine izin verilir. hükmüne yer verilmiş ve Yönetmeliğin 78/7. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır....

Bu durumda; değişen hukuki durum sebebiyle dayanağı kalmayan dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davayı reddeden temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır....


T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2016/6534
Karar No:2017/797
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/6534
Karar No : 2017/797

Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :

İstemin Özeti : Davacı şirkete ait D2 yetki belgesinin şirket hakkında 50 adedi geçen kesinleşmiş uyarmanın bulunduğundan bahisle Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 78/7. maddesi uyarınca iptal edilmesine ilişkin 23.12.2014 tarih ve 69164 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nce; davacı şirketin çeşitli ihlalleri nedeniyle 06.12.2017 tarihine kadar geçerli İST.U-NET.D2.34.1593 numaralı D2 yetki belgesi için verilen uyarmaların bildirimlerinin, beyan ettiği ve Bakanlığın Otomasyon Sisteminde kayıtlı merkezi adresine iadeli-taahhütlü olarak I. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderildiği, söz konusu bildirimlerin hiçbirinin Bölge Müdürlüğüne iade olarak gelmediği, D2 yetki belgesi kapsamında verilen uyarmaların toplam sayısının 50 adedi aşarak 60 adede ulaştığı, verilen uyarmaların paraya çevrilmesi için de adı geçen firma tarafından başvuruda bulunulmadığı ve verilen uyarmaların kalıcı hale geldiği, bu durumda; D2 yetki belgesine verilen kesinleşmiş uyarma cezası sayısının 60 adet olduğu tespit edildiğinden ve bu uyarma cezalarının itiraz ve dava konusu yapılmayarak kesinleştiği anlaşıldığından, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce; dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin esasına geçilerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


Öte yandan; 04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi ile; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici Durdurma başlıklı 77. maddesine eklenen 11. fıkrada; Yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 50 adede ulaşılan uyarmanın tebliğ tarihini takip eden 15 inci günün sonunda uyarmaların sayısı 50 veya daha fazla ise geçici olarak durdurulur. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanlar, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 50 adedin altına indirirlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerine izin verilir. hükmüne yer verilmiş ve Yönetmeliğin 78/7. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Aynı Yönetmeliğin 27. maddesiyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne eklenen geçici 11. maddede ise; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yetki belgesi için verilmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin 1/8/2017 tarihine kadar müracaat ederek iptal edilmiş yetki belgesini tekrar almak istemeleri halinde; yetki belgesi geçerli tam ücretinin %15'i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartların sağlanması koşuluyla istenen yetki belgesi adlarına yeniden düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir. hükmüne yer verilmiştir.
Uyuşmazlıkta; dava konusu işlemin, tesis edildiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu, anılan mevzuat değişikliğinin de temyize konu kararın bozulmasını gerektirmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca davacı şirketin yukarıda metnine yer verilen geçici 11. maddeye istinaden 01.08.2017 tarihine kadar yetki belgesini tekrar almak üzere müracaat etmesi ve Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlaması halinde adına tekrar yetki belgesi düzenlenebileceği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 29/01/2016 tarih ve E:2015/1093; K:2016/217 sayılı kararının yukarıda belirtilen açıklama ile ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, kullanılmayan yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/02/2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
(X)
(X) KARŞI OY :

Dava, davacı şirkete ait D2 yetki belgesinin şirket hakkında 50 adedi geçen kesinleşmiş uyarmanın bulunduğundan bahisle Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 78/7. maddesi uyarınca iptal edilmesine ilişkin 23.12.2014 tarih ve 69164 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi ile; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici Durdurma başlıklı 77. maddesine eklenen 11. fıkrada; Yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 50 adede ulaşılan uyarmanın tebliğ tarihini takip eden 15 inci günün sonunda uyarmaların sayısı 50 veya daha fazla ise geçici olarak durdurulur. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanlar, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 50 adedin altına indirirlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerine izin verilir. hükmüne yer verilmiş ve Yönetmeliğin 78/7. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelik değişikliği ile dava konusu belge iptali işleminin dayanağı olan madde yürürlükten kaldırılmış ve 50 adedi geçen uyarma bulunmasının yaptırımı belge iptali yerine geçici durdurma olarak düzenlenmiştir.
Bu durumda; değişen hukuki durum sebebiyle dayanağı kalmayan dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davayı reddeden temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği görüşüyle aksi yönde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum.


Üye


Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:58:34.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim