Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2014/729, k:2017/774T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2014/729
Karar No:2017/774
K. Tarihi:16.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/729
Karar No : 2017/774


Temyiz Edenler ve Karşı Taraf (Davacılar) :

Vekilleri :

Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :
İstemin Özeti : Davacıların çocuğu ......04.04.2001 günü Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Kaplanlı Köyü yakınlarında ..... plakalı kamyonet içinde muavin olarak seyahat etmekte iken; meydana gelen kazada hayatını kaybetmesinde davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle uğranıldığı ileri sürülen baba için 3.000,00 TL. manevi, 4.686,30-TL maddi, anne için ise 3.000,00-TL manevi, 3.883,97-TL maddi zararın kaza tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda; Isparta İdare Mahkemesi'nce; Keçiborlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin E:2002/54 sayılı dosyasında hazırlanan ve sürücü ........ %25, 'nün %25, sürücüsü belli olmayan aracın %50 kusurlu olduğu yönünde kanaat belirten Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu hükme esas alınarak; davanın kısmen kabulü ile baba için 2.343,15-TL ve anne için 1.941,98-TL olmak üzere toplam 4.284,3-TL maddi tazminatın ve her bir davacı için ayrı ayrı 1.500,00 TL toplamda 3.000,00 TL olmak üzere manevi tazminatın adli yargıda ilk dava açma tarihi olan 24.06.2002 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacılara ödenmesi, fazlaya ilişkin tazminat ve faiz taleplerinin reddi yolunda verilen kararın, taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Davalı idare tarafından mahkeme kararının redde ilişkin kısmının hukuka uygun olduğu, anılan kısma yönelik temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. Davacılar tarafından savunma verilmemiştir.

Düşüncesi : Temyiz istemlerinin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçelerindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemlerine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz istemlerinin reddine, Isparta İdare Mahkemesi'nin 28/09/2011 tarih ve E:2010/250, K:2011/861 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:58:27.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim