Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2015/9293, k:2017/776T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2015/9293
Karar No:2017/776
K. Tarihi:16.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/9293
Karar No : 2017/776

Temyiz Edenler ve Karşı Taraf (Davacılar) :

Vekilleri :

Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili : - Aynı Adreste

Temyiz Eden Müdahil (Davalı Yanında) :
Vekili : ,
Temyiz Eden Müdahil (Davalı Yanında) :
Vekili :
İstemin Özeti : Davacıların murisi ........01.11.2010 tarihinde Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kendisi trafik kazasına karışmadığı halde; kazaya karışan........plakalı araçta sıkışmış bir yaralıya yardım etmek isterken, su gider kuyusunun etrafında açık şekilde bırakılan inşaat demirlerinin üstüne düşerek göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetmesinde davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle, eşi için 250.000,00-TL maddi, 100.000,00-TL manevi, baba için 24.056,00-TL maddi, 30.000,00-TL manevi, anne için 67.609,00-TL maddi, 30.000,00-TL manevi ve kardeşi için 50.000,00-TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılan dava sonucunda; Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi'nce; Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2011/51 sayılı dosyasında bulunan olay yeri inceleme raporu, olay yeri fotoğrafları birlikte değerlendirildiğinde; davalı idarenin kendisine yasa ile verilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan güvenlik önlemlerinin alınmasından ve denetiminden sorumlu olduğu açık olmakla birlikte, kazanın meydana geldiği yerdeki yol yapım çalışmalarını yüklenici firmalara yaptırıyor olmasının, hizmet kusurundan kaynaklı zararların tazmininde davalı idareyi sorumluluktan kurtarmayacağından, davacılar murisinin ölümünde davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle ; davanın kısmen kabulü ile, davacılardan eş için 244.516,00 TL. maddi, 40.000,00 TL. manevi , baba için 24.056,00 TL. maddi, 20.000,00 TL. manevi, anne için 67.609,00 TL. maddi, 20.000,00 TL manevi, kardeş için 20.000,00 TL. manevi olmak üzere toplamda 336,181,00 TL maddi ve 100.000,00-TL manevi tazminatın davalı idareye başvuru tarihi olan 24.01.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi ve fazlaya ilişkin istemlerin reddi yolunda verilen kararın, taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Davacılar tarafından Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. Diğer taraflarca savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz istemlerinin reddi gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, davacıların adli yardım talepleri kabul edilerek, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçelerindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemlerine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz istemlerinin reddine, Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi'nin 27/05/2015 tarih ve E:2011/906, K:2015/842 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, temyiz harç ve posta ücretinin Mahkemesince tamamlattırılmasına, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:58:26.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim