Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2014/626, k:2017/796T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2014/626
Karar No:2017/796
K. Tarihi:16.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/626
Karar No : 2017/796


Temyiz Eden (Davalı) :

Vekili : , Aynı adreste.

Karşı Taraf(Davacı) :
Vekili :
İstemin Özeti : Davacının 15.07.2009 tarihinde ....plakalı araçla Ordu-Samsun karayolunda seyir halinde iken Kavakdibi Hastane Kavşağında kendisine yeşil ışık yandığı sırada diğer yoldan gelen 55 M 6451 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında oluştuğu ileri sürülen zararın tazmini istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 09.10.2009 tarih ve 5099 sayılı işlemin iptali ve aracın değeri olan 15.458,00-TL maddi zararın 15.07.2009 tarihinden itibaren işletilecek temerrüt faiziyle birlikte davalı idareden tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Samsun 1. İdare Mahkemesi'nce; Adli Tıp Kurumu raporuna göre kazanın kavşakta bulunan sinyalizasyon sistemindeki arıza nedeniyle meydana geldiği, uğranılan zararın 15.380,27 TL olarak hesap edildiği, zararın oluşumunda idarenin %100 hizmet kusurunun bulunduğu gerekçesiyle maddi tazminat talebinin 15.380,27-TL'lik kısmının kabulüne, bu tutarın 15.07.2009 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin kısmın reddine, davaya konu edilen işlemin icrai nitelikte olmadığından bu kısma yönelik davanın incelenmeksizin reddine hükmedilmesi yolunda verilen kararın, kabule ilişkin kısmının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin 19/07/2011 tarih ve E:2009/1318, K:2011/907 sayılı kararının kabule ilişkin kısmının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:58:24.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim