Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2016/3014, k:2017/784


Özet:

İstemin Özeti : Davacı şirkete ait www.bosnauniversitesi.com adresli internet sitesinin 25.06.2014 ve 21.07.2014 tarihli görünümünde yer alan reklam ve tanıtımlar ile 6502 sayılı Yasa'nın 61. maddesinin ihlal edildiğinden bahisle aynı Yasa'nın 63. ve 77/12 maddeleri uyarınca 50.000,00 TL idari para cezası ve söz konusu reklamların durdurulmasına ilişkin Reklam Kurulu'nun 10.02.2015 tarihli ve 233 sayılı kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 7. İdare Mahkemesi'nce; dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir....


T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2016/3014
Karar No:2017/784
K. Tarihi:16.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/3014
Karar No : 2017/784

Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili :
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:151
Zincirlikuyu Şişli / İSTANBUL
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:151
Çankaya/ANKARA
İstemin Özeti : Davacı şirkete ait www.bosnauniversitesi.com adresli internet sitesinin 25.06.2014 ve 21.07.2014 tarihli görünümünde yer alan reklam ve tanıtımlar ile 6502 sayılı Yasa'nın 61. maddesinin ihlal edildiğinden bahisle aynı Yasa'nın 63. ve 77/12 maddeleri uyarınca 50.000,00 TL idari para cezası ve söz konusu reklamların durdurulmasına ilişkin Reklam Kurulu'nun 10.02.2015 tarihli ve 233 sayılı kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 7. İdare Mahkemesi'nce; dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 26/10/2015 tarih ve E:2015/539, K:2015/1494 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:58:20.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim