Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2016/4516, k:2017/765


Özet:

İstemin Özeti : Davacı tarafından, ikamet ettiği Batman İli, Sason İlçesi, Taşyuva Köyü'nden terör olayları nedeniyle göç etmek zorunda kaldığından bahisle uğradığı zararının, 5233 sayılı Yasa kapsamında tazmini istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 28/01/2011 tarih ve 2011/1-926 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Batman İdare Mahkemesi'nce; Anayasa Mahkemesi'nin 16/12/2015 tarih ve 2013/4580 No'lu yeniden yargılanma kararı gereğince; yeniden yapılan yargılama sonucunda davacının ikamet ettiği Taşyuva Köyü'nün kısmen boşalan köyler arasında olmasına karşın, davacının en yakın aile fertlerinden olan kişilerin ve köy halkından bir çok kişinin terör örgütü mensuplarınca öldürülmesi, yaralanması, kaçırılması, aracının yakılması ve bu olaylara ilişkin dava dosyasındaki somut bulgular, belgeler, tespit tutanakları dikkate alındığında, söz konusu eylemlerin davacıya yönelik bir terör tehdidi ya da saldırısı kapsamında değerlendirilerek davacının zararlarının tazmini yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir....


T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2016/4516
Karar No:2017/765
K. Tarihi:16.2.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/4516
Karar No : 2017/765


Temyiz Eden (Davalı) :

Vekili :


Karşı Taraf(Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti : Davacı tarafından, ikamet ettiği Batman İli, Sason İlçesi, Taşyuva Köyü'nden terör olayları nedeniyle göç etmek zorunda kaldığından bahisle uğradığı zararının, 5233 sayılı Yasa kapsamında tazmini istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 28/01/2011 tarih ve 2011/1-926 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Batman İdare Mahkemesi'nce; Anayasa Mahkemesi'nin 16/12/2015 tarih ve 2013/4580 No'lu yeniden yargılanma kararı gereğince; yeniden yapılan yargılama sonucunda davacının ikamet ettiği Taşyuva Köyü'nün kısmen boşalan köyler arasında olmasına karşın, davacının en yakın aile fertlerinden olan kişilerin ve köy halkından bir çok kişinin terör örgütü mensuplarınca öldürülmesi, yaralanması, kaçırılması, aracının yakılması ve bu olaylara ilişkin dava dosyasındaki somut bulgular, belgeler, tespit tutanakları dikkate alındığında, söz konusu eylemlerin davacıya yönelik bir terör tehdidi ya da saldırısı kapsamında değerlendirilerek davacının zararlarının tazmini yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, dosyanın tekemmül ettiği anlaşılmakla yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.


Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Batman İdare Mahkemesi'nin 02/03/2016 tarih ve E:2016/255, K:2016/239 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
Ekleme Tarihi: 3.1.2018 03:58:19.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim