Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İhale bedelinin rüçhanlı alacakları geçmesi yada alacaklının muvafakat vermesi gerekirÖzet:

satış tarihinden evvel ipotek borcunun ödenip ödenmediği ödenmemiş ise ipotek borcunun miktarının ipotek alacaklısından sorularak ve ayrıca ipotek alacaklısının satıştan evvel ipotek bedeli altında satışa muvafakat edip etmediği yöntemince araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

Kanun No:2004   Madde No:129   Fıkra:Tümü

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/35386
Karar No:2014/1286
K. Tarihi:21.1.2014Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 30.09.2013 tarih, 22217/30503 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ..tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair karar düzeltme nedenleri yerinde değil ise de;
İhale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan İİK. nun 129/1. maddesi uyarınca birinci artırmada satışın yapılabilmesi için artırma bedelinin tahmini değerin % 60’ ı ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılaması, bunun yanında rüçhanlı alacakları da aşmış olması gerekir. Maddede yer alan “rüçhanlı alacak” sözcüğü taşınmazla temin edilen ipotekli alacakları ifade eder.
İpotek alacaklısının, satışın, ipotek bedelinden daha aşağıya yapılmasına muvafakat etmesi halinde ihalenin, rüçhanlı alacak olan ipotek alacağının altında bir bedelle yapılması mümkündür.
İhale bedelinin İİK. nun 129.maddesinde öngörülen kriterlere uygun olmaması ise tek başına ihalenin feshi sebebi olup, mahkemece re’sen nazara alınmalıdır.
Somut olayda alacaklı Ç.. C.. tarafından, borçlu E.. G.. hakkında yapılan icra takibinde satışa konu 1 parsel sayılı taşınmaz üzerine29.12.2011 tarihinde haciz konulduğu, taşınmaz üzerinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. lehine 91.739,95 TL bedelli 05.06.2006 tarihinde ipotek şerhinin bulunduğu, muhammen bedeli olan 115.000 TL taşınmazın 24.04.2012 tarihli 1. artırmada 72.700,00 TL'ye alacağa mahsuben alacaklıya ihale olunduğu görülmüştür.
Buna göre ihale bedelinin satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan ve o taşınmaz ile temin edilen alacağın(ipotek alacağının) altında olup, bu husus İİK. nun 129/1.maddesi hükmüne aykırıdır.
İpotek alacaklısının, ipotek bedeli altında satışa muvafakat ettiğine dair bir belgeye dosya içinde rastlanılmamıştır.
O halde mahkemece, satış tarihinden evvel ipotek borcunun ödenip ödenmediği ödenmemiş ise ipotek borcunun miktarının ipotek alacaklısından sorularak ve ayrıca ipotek alacaklısının satıştan evvel ipotek bedeli altında satışa muvafakat edip etmediği yöntemince araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ:Borçlunun karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 30.09.2013 tarih ve 2013/22217 E. - 2013/30503 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 21.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 15.2.2016 18:28:08.
Bu karar
ihalenin iptali davası ihalenin iptali tazminat ihalenin iptali davası açma süresi ihalenin iptali kararının iptali ihalenin iptalinin iptali ihalenin iptalinin sonuçları rüçhanlı alacaklar nelerdir rüçhanlı alacaklarda sıra rüçhanlı alacaklılar kimlerdir rüçhanlı alacak şartları rüçhanlı alacaklar sıra cetvelinde rüçhanlı alacaklılar nedir icrada rüçhanlı alacaklar iflasta rüçhanlı alacaklar ipotek rüçhanlı alacak

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim