Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

7.daire e:1992/8183, k:1993/153T.C.
Danıştay
7. Daire


Esas No:1992/8183
Karar No:1993/153
K. Tarihi:26.1.1993

" Davacı: ...

Davalı: Maliye ve Gümrük Bakanlığı

Davanın Özeti: Davacı tarafından 1992 model Nissan marka taşıt için Okar Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.'nce düzenlenen 22.11.1991 gün ve 122 sayılı fatura üzerine yatırılan 13.212.000.-lira taşıt alım vergisinin, araba bedeli üzerinde anlaşma sağlanamadığından taşıtın alınamaması ve faturanın iptal edilmesi nedeniyle düzeltme ve şikayet yolu ile geri verilmesi yolundaki istemin reddine, ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanlığının 21.1.1992 gün ve 005108 sayılı işleminin; araba bedeli üzerinde anlaşılamadığından faturanın iptal edildiği, satıcı şirket tarafından aracın bir başka şahsa satıldığı, iktisap edilmemiş, devir ve teslimi yapılmamış araç nedeniyle yatırdan verginin geri verilmesi gerekeceği ileri sürülerek iptali istemidir.

Savunmanın özeti: Davanın reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Savcısı Yuva Ertan'ın Düşüncesi: Uyuşmazlıkta, fatura düzenlenip taşıt alım vergisi ödendikten sonra, taşıtın trafiğe kayıt ve tescili yapılmadan satıcı firma de taksit miktarı ve sürelerinde anlaşamayan alıcı yükümlünün taşıtın bedelini ödemeden, fatura ve satış işleminin iptal edilmesi nedeniyle, ödediği taşıt alım vergisinin iadesi isteğiyle düzeltme şikayet yolu ile yaptığı başvuruyu reddeden Maliye ve Gümrük Bakanlığı işleminin iptali isteğiyle yükümlüce dava açılmış bulunmaktadır.

Motorlu taşıtı devir ve teslim almamış olan yükümlünün bu aracı iktisap ettiğinden bahsedilemiyeceğinden, faturası iptal edilen taşıta ait olarak evvelce ödemiş olduğu taşıt alım vergisinin tarafına iadesi gerekmektedir.

Bu nedenle yükümlü davasının kabulü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı işleminin iptali gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince Tetkik Hakimi Bilal Çalışkan'ın açıklamaları dinlenilerek gereği görüşüldü:

Davacının, Okar Otomotiv Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.'ne bir araba satın almak için müracaat ettiği satıcı şirkete hiçbir ödeme yapılmadan faturası düzenlendiği, davacı tarafından sözü edilen fatura ile vergi dairesine müracaat edilerek 22.11.1991 gün ve 196263 sayılı makbuzla 5.700.000.-lira taşıt alım vergisi ile 7.512.000 lira ek verginin yatırıldığı, ancak araba bedeli üzerinde anlaşılamaması üzerine satıcı şirketin faturayı iptal ettiği, aynı motor ve şase numarasını taşıyan aracın 18.12.1991 gün ve 137 nolu fatura ile bir başka şirkete satıldığı, satış bedelinde anlaşılamadığından davacıya devir ve teslimi yapılmayan araç için ödediği taşıt alım vergisinin düzeltme ve şikayet yolu ile tarafına iade edilmesi yolundaki isteminin ise bakanlıkça reddedildiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.

1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin, olay tarihinde yürürlükte bulunan 26.11.1980 gün ve 2346 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, bu kanunun 4,5 ye 6 ncı maddelerinde yazılı taşıtların her ne şekilde olursa olsun iktisap edilmesi, yurt dışında iktisap edilerek Türkiye'ye ithal edilmesi, vekaletname ile tasarruf hakkının devralınması taşıt alım vergisine tabi tutulmuştur. Kanunun bu hükmüne göre taşıt alım vergisinde vergiyi doğuran olay, taşıtın iktisabı, ithali, tasarruf hakkının devri ile meydana gelmektedir. İktisap ise Medeni Kanunun 687 nci maddesinde; Menkulde mülkiyetin intikali için teslim lazımdır.... şeklinde tanımlanmıştır.

Olayda, satış bedelinde anlaşılamadığından 22.11.1991 gün ve 122 sayılı faturanın iptal edildiği ve aracın davacıya devir ve teslim edilmediği ihtilafsız bulunduğundan ve menkullerde mülkiyetin intikali için teslim zorunlu olduğuna göre devir ve teslim işlemleri gerçekleşmemiş, dolayısıyla iktisap edilmemiş araç için ödenen taşıt alım vergisinin davacıya düzeltme ve şikayet yolu ile geri verilmesi gerekirken aksine tesis edilen işlemde yasa hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline 26.1.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 1.1.2018 20:53:24.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim