Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Cismani zarar-manevi tazminat talebinin kısmen kabulü-harcın hesaplanması


Özet:

492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun "Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı" başlıklı 28. maddesinin, 1. fıkrasının, 6009 sayılı kanun ile değişik a bendinde; "Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır..." hükmü düzenlenmiştir. Maddede belirtilen "yirmide bir" oranı, peşin olarak alınacak karar ve ilam harcına ilişkin olup, esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden, hükümle birlikte hesaplanacak karar ve ilam harcı ile ilgili bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle; ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında dava değeri üzerinden hesaplanan karar ve ilam harcının yirmide biri peşin alınacak, geri kalanı ise hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değere göre hesaplanarak tahsil edilecektir.
Hüküm tarihinde geçerli bulunan 1 sayılı tarife uyarınca; karar ve ilam harcı, konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden "Binde 68,31" nispetinde alınır. Harç kamu düzenine ilişkin olup taraflarca ileri sürülmese de resen gözetilir. Mahkemece, 492 sayılı yasanın 28. maddesinin karar ve ilam harcının miktarının belirlenmesinde esas alınması doğru değildir. Ne var ki; belirlenen bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası'nın 438/7 maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/6612
Karar No:2015/6965
K. Tarihi:25.11.2010


MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğeri aleyhine 25/11/2010 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 18/09/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı ... vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre
davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;
Dava, kasten adam öldürme eylemi nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece, davacıların davalı ...'ya karşı açtıkları davanın kabulüne, davacı ... için 40.000,00 TL, davacı ... için 30.000,00 TL, davacı ... için 30.000,00 TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Hüküm fıkrasının, karar ve ilam harcına ilişkin 4 nolu bendinde; "Peşin alınan 1.485,00 TL den alınması gerekli 341,55 TL (ölüm ve cismani tazminat olduğu için) harcın mahsubu ile bakiye 1.143,45 TL harcın istek ve talep halinde davacıya iadesine" şeklinde hüküm kurulmuştur.
492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun "Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı" başlıklı 28. maddesinin, 1. fıkrasının, 6009 sayılı kanun ile değişik a bendinde; "Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır..." hükmü düzenlenmiştir. Maddede belirtilen "yirmide bir" oranı, peşin olarak alınacak karar ve ilam harcına ilişkin olup, esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden, hükümle birlikte hesaplanacak karar ve ilam harcı ile ilgili bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle; ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında dava değeri üzerinden hesaplanan karar ve ilam harcının yirmide biri peşin alınacak, geri kalanı ise hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değere göre hesaplanarak tahsil edilecektir.
Hüküm tarihinde geçerli bulunan 1 sayılı tarife uyarınca; karar ve ilam harcı, konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden "Binde 68,31" nispetinde alınır. Harç kamu düzenine ilişkin olup taraflarca ileri sürülmese de resen gözetilir. Mahkemece, 492 sayılı yasanın 28. maddesinin karar ve ilam harcının miktarının belirlenmesinde esas alınması doğru değildir. Ne var ki; belirlenen bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası'nın 438/7 maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür
SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerle; hüküm fıkrasının harca ilişkin 4 nolu bendinin silinerek yerine "Alınması gerekli 6.831,00 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 1.485,00 TL'nin mahsubu ile bakiye 5.346,00 TL'nin davalı ...'dan alınarak Hazineye irat kaydına, davacılar tarafından yatırılan 1.485,00 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine" ifadelerinin yazılmasına, davalının diğer temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte gösterilen nedenlerle reddi ile kararın düzeltilmiş bu biçimi ile ONANMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 28/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 30.12.2017 21:22:57.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim