Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi-geçersizlik-talep edilebilecek zarar ve masraflar


Özet:

Dava, yanlar arasında adi yazılı şekilde yapılan ve "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi" başlıklı sözleşmeye dayalı olarak açılmış olup, maddi ve manevi tazminat ile yapılan masrafların tahsili istemlerine ilişkindir. Geçersiz ve bağlayıcı olmayan sözleşme gereğince, sözleşmenin tarafları, Borçlar Kanunu`nun 61 ve izleyen maddeleri hükümleri uyarınca ve haksız iktisap kuralları gereğince, karşılıklı olarak verdiklerini geri isteyebilecekleri gibi; karşı tarafın malvarlığında sebepsiz olarak sağladığı artışların karşılığında talep edebilir. Davada, davacı yüklenicinin mimari proje, statik proje ile zemin etüdü ve iyileştirme projesi bedellerini davalıdan isteme hakkının bulunduğu mahkemece kabul edilerek bunların bedelleri toplamının davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Oysa, tarafları bağlayıcı olmayan geçersiz bir sözleşme gereğince yapıldığı ileri sürülen proje ve zemin etüdü işleri sebebiyle davalının bu işlerden haklı bir neden olmaksızın yararlanmış olduğunun davacı tarafça yasal delillerle kanıtlanması zorunludur. Haklı bir neden olmaksızın ya da gerçekleşmemiş veya sonradan ortadan kalkmış bir nedene dayanılarak iktisapta bulunulmuş ise, zararına iktisapta bulunulan kimse, tazmin isteminde bulunabilir.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
15. Hukuk Dairesi


Esas No:2007/4317
Karar No:2008/3411
K. Tarihi:27.5.2008

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR : Dava, yanlar arasında adi yazılı şekilde yapılan 10.06.2005 tarihli ve "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi" başlıklı sözleşmeye dayalı olarak açılmış olup, maddi ve manevi tazminat ile yapılan masrafların tahsili istemlerine ilişkindir.


Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 10.000,00 YTL alacağın, dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine; fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş ve verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.


Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, Borçlar Kanunu`nun 355. maddesi hükmünde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türü olup, karşılıklı haklar ve borçlar içeren iki yanlı sözleşmelerdendir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tapulu taşınmaz ya da taşınmaz payının temlikini içerdiğinden Borçlar Kanunu`nun 213, Noterlik Kanunu`nun 60, Tapu Kanunu`nun 26 ve Türk Medeni Kanunu`nun 706. maddesi hükümleri gereğince, zorunlu şekil koşuluna bağlı olup; geçerli olması, kural olarak resmi şekilde düzenlenmiş bulunmasına bağlıdır. İstisna hallerinin gerçekleşmesi durumunda ise, Türk Medeni Kanunu`nun 2. maddesi gereğince zorunlu şekil koşuluna uygun şekilde yapılmayan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tarafları bağlayıcı olabilir. Ancak, yanlar arasındaki adi yazılı sözleşmenin, tarafları bağlayıcı olmadığı anlaşılmaktadır.


Geçersiz ve bağlayıcı olmayan sözleşme gereğince, sözleşmenin tarafları, Borçlar Kanunu`nun 61 ve izleyen maddeleri hükümleri uyarınca ve haksız iktisap kuralları gereğince, karşılıklı olarak verdiklerini geri isteyebilecekleri gibi; karşı tarafın malvarlığında sebepsiz olarak sağladığı artışların karşılığında talep edebilir. Davada, davacı yüklenicinin mimari proje, statik proje ile zemin etüdü ve iyileştirme projesi bedellerini davalıdan isteme hakkının bulunduğu mahkemece kabul edilerek bunların bedelleri toplamı olan 10.000,00 YTL.nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Oysa, tarafları bağlayıcı olmayan geçersiz bir sözleşme gereğince yapıldığı ileri sürülen proje ve zemin etüdü işleri sebebiyle davalının bu işlerden haklı bir neden olmaksızın yaralanmış olduğunun davacı tarafça yasal delillerle kanıtlanması zorunludur. Haklı bir neden olmaksızın ya da gerçekleşmemiş veya sonradan ortadan kalkmış bir nedene dayanılarak iktisapta bulunulmuş ise, zararına iktisapta bulunulan kimse, tazmin isteminde bulunabilir. Mahkemece, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan taraflarca sunulan deliller toplanıp değerlendirilmeden ve yukarıda açıklanan yasal koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği saptanmadan davası kabul edilen alacağın istenebilir olduğu davacı tarafça kanıtlanmışçasına davalıdan tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır.


Açıklanan sebeplerle karar bozulmalıdır.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne ve kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 27.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

Ekleme Tarihi: 29.12.2017 19:15:53.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim