Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra mahkemesi bir kararı esas alarak diğer bir karar verecek ise ilk kararın kesinleşmesini beklemesi gerekir


Özet:

Kural olarak icra mahkemesi kararlarının uygulanması için kesinleşmesi gerekmez ise de Mahkemece daha önce verilen bir icra mahkemesi kararı sonradan verilecek karara esas alınacak ise yani; hakim kararını önceki karar üzerine inşaa edecek ise yargılamanın düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak adına 6100 sayılı HMK'nun 30. maddesinde düzenlenen usul ekonomisi gereğince önceki mahkeme kararının kesinleşmesini beklemek gerekir.

Kanun No:2004   Madde No:24   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/7613
Karar No:2017/14398
K. Tarihi:2.11.2017

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.


K A R A R

Borçlu vekili, İstanbul 20. İcra Müdürlüğü'nün 2014/3774 Esas sayılı dosyasında verilen müvekkili şirkete ait M-PILOT 1, M-PILOT 2, M-PILOT 3, M-PILOT 4, KÖRFEZ I, KÖRFEZ II, KÖRFEZ III, KÖRFEZ IV, KÖRFEZ V isimli gemilerin/römorkörlerin haczi ve seferden menine ilişkin 05/02/2015 tarihli karar hakkındaki şikayetlerinin kabulü ile müdürlük kararının müvekkili şirkete ait olan ve kılavuzluk/römorkaj hizmetine konu edilen gemilerin seferden men edilmesine yönelik kısmının iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece; şikayetin reddine karar verilmiştir.

İstanbul 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2014/232 Esas -2014/408 Karar Sayılı dosyasının karar düzeltme incelemesi sonucunda Yargıtay 8.Hukuk Dairesi'nin 2016/1675 Esas.- 2017/2216 Karar Sayılı kararında '' İstanbul Anadolu 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 29.01.2014 tarih ve 2014/59 Esas-2014/751 Karar sayılı dosya safahatı dikkate alındığında; İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü'nün 2014/683 Esas sayılı icra takibinin iptaline ilişkin hüküm bozulmakla ortadan kalktığına göre iptaline hükmedilen takip yeniden hayatiyet kazanmıştır. Gelinen bu aşamada, aynı hakem heyeti ilamına dayanılarak aynı taraflar arasında aynı alacak kalemlerine istinaden başlatılan İstanbul 20. İcra Müdürlüğü'nün 2014/3774 Esas sayılı takibinin mükerrer olduğu sabit olup iş bu durum Mahkeme’nin de kabulündedir. O halde, Mahkemece şikayete konu ikinci takip mükerrer olduğundan şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin usulden reddine karar verilmesi hatalı olup Dairemizce yerel Mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken; kararın değişik gerekçe ile alacaklı lehine bozulduğu anlaşılmakla, borçlu vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile kararın bozulmasına karar verilmiştir. İş bu temyiz incelemesine konu şikayete esas icra takip dosyası da yukarıdaki kararda belirtilen İstanbul 20. İcra Müdürlüğü'nün 2014/3774 Esas sayılı takibe ilişkindir.

Kural olarak icra mahkemesi kararlarının uygulanması için kesinleşmesi gerekmez ise de Mahkemece daha önce verilen bir icra mahkemesi kararı sonradan verilecek karara esas alınacak ise yani; hakim kararını önceki karar üzerine inşaa edecek ise yargılamanın düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak adına 6100 sayılı HMK'nun 30. maddesinde düzenlenen usul ekonomisi gereğince önceki mahkeme kararının kesinleşmesini beklemek gerekir.

O halde Mahkemece İstanbul 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2014/232 Esas -2014/408 Karar sayılı kararının Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 2016/1675 Esas 2017/2216 Karar sayılı ilamıyla İstanbul 20. İcra Müdürlüğü'nün 2014/3774 Esas sayılı takibinin mükerrer olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki bozması nedeniyle anılan mahkemece bozma sonrası yapılan yargılamada verilecek kararın kesinleşmesi beklenerek bunun sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Bu nedenle kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 02.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
F. AKÇİN
Üye
N. ŞİMŞEK
Üye
N. BEYAZITOĞLU KUŞÇUOĞLU
Üye
F. EROĞLU
Üye
M. K. ÇETİN

Ekleme Tarihi: 26.12.2017 13:44:12.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim