Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
7. Daire


Esas No:1992/8260
Karar No:1993/0
K. Tarihi:

" Temyiz isteminde Bulunan: Eminönü Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf: ...

İstemin Özeti: Yükümlüye, bir gazetenin düzenlemiş olduğu ikramiye çekilişinde isabet eden apartman dairesinin ivazsız olarak hibe teciminde intikal ettiğinden bahisle salınan veraset ve intikal vergisini; 2982 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, veraset ve intikal vergisinin kanun kapsamında sayıldığı, 4 üncü maddesinde ise, konut olarak kullanılmak üzere bina inşa edilmesi veya bulun-(ardan ticari maksatla inşa edilenlerin devir ve iktisaplarının 2 nci maddede yazılı vergilerden müstesna olduğunun belirtildiği olayda, gazete tarafından ikramiye olarak konulan dairenin gazete tarafından inşa edilmiş ya da müteahhitten alınmış olmasının, binanın ticari maksatla inşa edilmiş olmasını değiştirmeyeceği, zira bir gazetenin faaliyetinin tümüyle ticari bir faaliyet olduğu, ikramiye çekilişinin de ticari faaliyetini geliştirmeye yönelik bulunduğu bu nedenle, ikramiye olarak konulan bir dairenin ticari maksatla yapılmadığının düşünülemeyeceği, kanunun 4 üncü maddesinde sayılan şartların varlığı halinde, 2 net maddede sayılan vergilerden, yani veraset ve intikal vergisinden müstesna olacağı, veraset ye intikal vergisinin doğması için ise ivazsız bir iktisabın şart olduğu, iktisabın ivazsız olmasının 2982 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaya engel olamayacağı gerekçesiyle terkin eden İstanbul 6. Vergi Mahkemesinin 13.2.1992 günlü, E:1989/1493, K:1992/374 sayılı kararının; 2982 sayılı Kanunun 4. maddesinde, konut olarak kullanılacak binaların ticari amaçla inşa edilmesi halinde, bu binaların devir ve iktisap işlemleri tamamlanıncaya kadar tahsili gereken vergi resim ve harçların alınmamasının öngörüldüğü, ivazsız iktisaplarla ilgili bir hüküm bulunmadığı, gazetenin faaliyetinin ise konut inşaatı ile ilgili olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Savcısı Güngör Göksu'nun Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle vergi mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince Tetkik Hakimi Selman Aydın'ın açıklamaları dinlenildikten sonra işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, bir gazetenin düzenlemiş olduğu ikramiye çekilişinde bir apartman dairesinin karşılıksız olarak iktisap edilmesinin, 2982 sayılı Kanun hükümlerine göre veraset ve intikal vergisinden müstesna olup olamayacağına ilişkindir.

2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatıranlarda Vergi, Resim ve Harç İstisnası ve Muaflıktan Tanınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; bu kanunun amacının, konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımların, vergi, resim ve harç istisna ve muaflıktan yoluyla teşviki olduğu belirtilmiş, 2 nci maddesinde ise kanunun kapsamına giren vergi, resim ve harçlar tek tek sayılmış, veraset ve intikal vergisi de, bu maddede yer almıştır.

Aynı kanunun 4. maddesinde (a) bendinde ise; arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanılacak binalar, bağımsız bölümler veya katların (eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesi ve bunlardan ticari maksatla inşa edilenlerin, devir ve iktisaptan ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtların ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, yalnızca ticari maksatla inşa edilen bina, bağımsız bölüm ve katların devir ve iktisaptan ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar istisna kapsamında olup, diğer hallerde, inşaatın başlamasından bitimine kadar tahsili söz konusu olabilecek vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılacak ve bundan sonraki işlemler ise istisna kapsamında olmayacaktır.

Burada, kanunun 4. maddesinde sözü edilen ticari maksatın ne olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.

Anılan kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 4 üncü madde gerekçesinde; bu madde ile, arazı ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanılmak üzere binalar, bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesi halinde inşaata başlanılmasından bitimine kadar; ticari maksatla yapılan konutlarda ise, devir ve iktisap işlemleri tamamlanıncaya kadar tahsili söz konusu olabilecek vergi ve harçların alınmaması suretiyle konut edinme maliyetinin düşürülmesinin hedef alındığı belirtilmiştir. Dolayısıyla, madde ile getirilen istisna ve muaflıktan, son aşamada, inşa edilen konutların alıcısı durumundaki nihai tüketicileri hedeflemektedir.

Buna göre, kanunda belirtilen ticari amaç, doğrudan konut yapım ve satımı ile uğraşan gerçek veya tüzel kişilerce yapılan faaliyeti ifade etmekte ölüp, gazete tarafından düzenlenen ikramiye çekilişi ve bu çekiliş sonucu ivazsız olarak bir apartman dairesi devri her ne kadar gazetenin reklamı ve satışının artırılmasına yönelik olmasından ötürü bir yönüyle ticari amaç taşımakta ise de, bu durumu 2982 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörüldüğü şekilde, konut yapımına yönelik bir ticari amaç olarak nitelendirmek mümkün değildir.

öte yandan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan bir şansa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin (d) bendinde; ivazsız intikal tabirinin; hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisaptan ifade edeceği, 5. maddesinde ise; veraset ve intikal vergisi mükellefinin, veraset ye intikal tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahsın olduğu belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu durumda, ikramiye çekilişinde ivazsız olarak iktisap edilen taşınmaz nedeniyle salınan veraset ve intikal vergisi yerinde olup, mahkemece terkininde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına 17.2.1993 gününde oybirliği ile karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 15.9.2017 19:24:17.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim