Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
7. Daire


Esas No:1992/8430
Karar No:1994/0
K. Tarihi:

" Temyiz İsteminde Bulunan : ... Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf : ... Bankası A.Ş.

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : İhracatı teşvik kararlarından yararlanılarak ihracat kredisi alan firmanın taahhüt ettiği ihracatı gerçekleştiremediğinin inceleme ile saptandığından bahisle 1983 yılı Ekim. 1984 yılı Ocak ve Nisan dönemlerine ilişkin olarak salınan kaçakçılık cezalı banka ve sigorta muameleleri vergisini: 213 sayılı Kanunun 114. maddesi hükmü uyarınca, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden beş yıl içerisinde mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zaman aşımına uğrayacağı, 6802 sayılı Kanunun 1.

maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin, her ne şekilde olursa olsun, yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla, kendi lehlerine, her ne nam ile olursa olsun, nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu, aynı kanunun mükellef başlıklı 30. maddesinde de banka ve sigorta muameleleri vergisini, bankalar ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceklerinin belirtildiği, anılan yasa hükümlerine göre vergiyi doğuran olayın 1983 yılı Ekim, 1984 yılı Ocak ve Nisan dönemlerinde meydana geldiği, tarh zaman aşımı süresinin ise 31.12.1988 ve 31.12.1989 tarihinde dolduğu, bu nedenle ihbarnamelerin tebliğ edildiği 28.8.1990 tarihine göre tarhiyatın zaman aşımına uğradığının anlaşıldığı gerekçesiyle kaldıran İzmir 1. Vergi mahkemesinin 4.6.1992 gün ve E:1990/813, K:1992/632 sayılı kararının; 7/1117 ve 7/5821 sayılı kararnameleri ile ilgili olarak yayımlanan 72 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine göre, ilgili bankanın zamanında alınmayan vergilerin hazineye intikalini sağlamakla mükellef olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstenin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hakini Mukaddes Araş'ın Düşüncesi :Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar. 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Güngör Göksu'nun Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen karârın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle, vergi mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Olay tarihi itibarıyla uygulanması gereken 83/2 ve 84/1 sayılı İhracatı Teşvik Tebliğlerinden 83/2 sayılı Tebliğin 3 ncü maddesinde, ihracatı teşvik tedbirleri sayılmış olup, 98 inci maddesinde de: belgeli veya belgesiz ihracatta taahhüt edilen ihracatın, ihracatı teşvik kararları ve bu tebliğ hükümlerine uygun olarak ihracat süresi içinde ve diğer şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmemesi halinde, sağlarmış olan menfaatlerin geri alınacağı ve müeyyideler uygulanacağı açıklanmış aynı maddenin (a) fıkrasının ikinci paragrafında ise ... tahsil edilmemiş her türlü vergi, resim ve harcın: ayrıca normal ticari faiz.

komisyon ve sair masraflar toplamı üzerinden hesaplanacak banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kredi muamelelerinden doğan tahsil edilmemiş diğer vergi, resim ve harçların hiçbir kovuşturmaya hacet kalmaksızın ihracatçıdan tahsili

cihetine gidilir ... denilmiş. 84/1 sayılı tebliğin 90 inci maddesinde: belgeli

veya belgesiz ihracatta taahhüt edilen ihracatın ihracatı teşvik kararları ve bu tebliğ hükümlerine uygun olarak ihracat süresi içinde ve diğer şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmemesi halinde sağlanmış olan menfaatlerin geri alınacağı ve müeyyideler uygulanacağı açıklanmış, (a) fıkrasının ikinci paragrafında da ... tahsil edilmemiş her türlü vergi, resim ve harcın; ayrıca normal ticari faiz, komisyon ve sair masraflar toplamı üzerinden hesaplanacak banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kredi muamelelerinden doğan tahsil edilmemiş diğer vergi, resim ve harçların hiçbir kovuşturmaya hacet kalmaksızın ihracatçıdan tahsili cihetine gidilir... hükmü yer almıştır.

Anılan hükümlerde belirtildiği üzere burada dikkat edilecek husus, maddede yer alan tüm ödemelerin, ihracatçıdan tahsil edileceğidir. Aksini düşünmek yani 6183 sayılı Kanuna göre cebri icra yoluyla ihracatçıdan vergi ve resimleri tahsil yetkisi bulunmayan bankaları ödemeyle yükümlü tutmak mümkün değildir.

Nitekim, daha sonraki yıllarda, ihracatçılardan, örneği ihracatı teşvik tebliğlerinde yer alan ödeme taahhütnameleri alınmaya başlanmış ve bu ödemelerin 6183 sayılı kanuna göre ilgili vergi dairesine yapılacağı bu taahhütnamelerde belirtilmiştir.

Uyuşmazlık dönemlerinde 83/2 ve 84/1 sayılı İhracatı Teşvik Tebliğleri ekindeki ihracat taahhütnamesi örneklerinde, her ne kadar ihracatçıların, ticari kredilere uygulanan faiz, komisyon ve sair masraflar tutarı ve üzerinden hesaplanacak banka ve sigorta muameleleri vergisini hiç bir kovuşturmaya gerek kalmaksızın krediyi veren bankaya derhal ödeyecekleri öngörülmüşse de: ödenmemesi halinde bankaların 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil yetkisi bulunmadığından, bu teşvik tebliği uyarınca daha önce istisna edildiği için peşinen kesilmesi imkanı kalmayan verginin tahsil edilerek vergi dairesine yatırılmasından, krediyi veren bankaları sorumlu tutmak hukuken mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, mahkeme kararının onanmasına 5.12.1994 gününde oybirliği ile karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 15.9.2017 19:24:03.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim