Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
1. Daire


Esas No:1993/1
Karar No:1993/0
K. Tarihi:

" İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1 inci Başkan Vekilliği görevinden ayrılmış sayılmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.1992 günlü ve 685 sayılı kararının kendisine ait bölümüyle, yerine bir başka üyenin seçilmesine dair aynı meclisin 17.11.1992 günlü ve 686 sayılı kararına karşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Yusuf Baha Gürcan tarafından 1580 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesine dayanılarak yapılan itiraza ilişkin 18.11.1992 günlü dilekçe İçişleri Bakanlığının 30.11.1992 günlü ve B 050 MAH 006 0001/521-92-34-427/4226 sayılı yazısıyla Danıştay Başkanlığına gönderilip havale olunduğu Danıştay 8 inci Dairesinin 7.2.1992 günlü ve Esas 1992/3542, Karar 1992/3280 sayılı kararı üzerine dairemize gönderilmiş olmakla incelendi.

Sözkonusu 18.11.1992 günlü itiraz dilekçesinde aynen:

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kasım olağan toplantısını yapmak üzere 3.11.1992 tarihinde bir ay süre ile olağan toplantıya çağrılmıştır. Bu toplantılardan 13.11.1992 tarihli birleşiminde, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nurettin Sözen, Ali Kösedağ, Ali Talip Özdemir, Mahmut Vanlıoğlu, Muhsin Divan, Hayri Sakarya imzalı bir önerge verilerek Meclis 1. Başkan vekili Yusuf Baha Gürcan, 2. Başkan vekili Mehmet Ali Özpolat mensubu olduktan siyasi partiden istifa ettikleri halde, meclis divanından istifa etmedikleri sebebiyle, önce kendiliğinden istifa etmeleri şayet istifa etmezlerse bu görevden ayrılmış sayılarak, yerlerine çoğunluk partisinden üyelerin seçilmesi arz ve teklif edilmiştir.

2- Öncelikle benim ve 2.Başkan Vekili Mehmet Ali Özpolat'ın görevlerimizden istifa etmediğimiz ve etmediğimizin gerekçeleri 13.11.1992 tarihli oturumda açıklanmıştır. Buna rağmen yasaya aykırı olarak verilen bu önerge gündeme alınmış ve görüşme yaptırtmaksızın açık oylamaya sunulmuş ve oyçokluğu olmasına rağmen meclis yanıltılarak oybirliği şeklinde kabul edildiği beyan edilerek oturum kapatılmıştır.

17.11.1992 günlü birleşimde yukarda anılan tutanak özetlerine itiraz eden üyelerden Celal Demirölçen ve Kemal Akar'ın önergeleri ile beraber tutanak özeti oylanarak kabul edilmiştir.

Adı geçen üyelerden itirazlarında usulsüz oylamalar yapıldığı bu nedenle adı geçen birleşimde alınan kararların yok sayılması talep edilmiş ve düzeltme isteğiyle beraber oylama yapılmış ve oylamada yüce meclis düzeltme isteğini kabul etmiştir. Bu hususlara rağmen oturumu yöneten sayın Sözen Meclis 1. Başkan Vekilliği ve 2. Başkan vekilliği seçimlerini yaptırmıştır. Geçersiz ve hukuken yok hükmünde olan bu seçimlerin iptali gerekir Kanısındayız.

iptalin hukuki nedenleri:

1- Bilindiği üzere 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Yasanın 10. maddesi meclis yönetiminin seklerini yönetmeliğe bırakmıştır.

12 Aralık 1984 tarihli Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi İle İlgili Yönetmeliğin 36. maddesinin c bendi dönem ve dönembaşı toplantıları ve seçimleri düzenlemektedir. Buna göre büyükşehir belediye meclisinin yıllık olağan ve dönembaşı toplantısı mart ayı toplantısıdır. Belediye başkan vekili ile meclis başkan vekilleri, başkanlık divanı ve diğer seçimler bu toplantıda yapılır denilmiştir. Gerçekten de, 1992 mart olağan dönembaşı toplantısında da ben meclis 1.başkan vekili ve Mehmet Ali Özpolat 2. başkan vekili olarak gizli oyla seçilmişizdir.

Büyükşehir belediye meclisinin yönetimi ile ilgili diğer hususlarda 1580 sayılı Yasanın 89. maddesine göre düzenlenen yönetmeliğe göre yönetilir. denilmektedir. Bu yönetmelik ve Danıştay içtihatları, Danıştay 3. Dairesi Esas 968/439, K:68/442 sayılı kararı seçimler dönembaşı toplantısında yapılır ve seçilenler ertesi yılın aynı toplantısına kadar görev yapar. denilmektedir.

Yasanın açık metnine rağmen sayın Nurettin Sözen'in meclis 1. başkan vekili ve 2. başkan vekilinin ayrılmış sayılmasına dair önergeyi görüşmesiz olarak gündeme alması yasaya aykırıdır.

2-1580 sayılı Yasanın 59. maddesinin uygulanmasına dair yönetmeliğin 29. maddesi meclisçe bir konuda verilmiş karara aykırı olarak yapılacak yeni teklifler aynı olağan toplantı dönemi içinde, yasal bir gerekçe olmadan, gündeme alınamaz ve görüşülemez. denilmektedir. İçtüzüğün bu maddesi gereğince bir yıl süre ile seçilerek görev yapan başkanlık divanının meclis 1. Başkan vekili ve 2. başkan vekilinin yeniden seçilmesi önergesi gündeme alınmaması gerekirken yasaya aykırı bir şekilde gündeme alınmıştır.

3- Secimle kazanılmış bir hakkın sahibi olmama rağmen, verilen bir önerge ile istifa etmiş sayılmam, temel hak ve özgürlükler kavramına uygun değildir. Mensubu bulunduğum partiden ayrılarak şu anda bağımsız bir üye olarak meclis üyeliğim devam etmektedir. Siyasi partiden ayrılma meclis divan 1. başkan vekilliğinden ayrılmamı gerektirmemektedir.

1580 sayılı Yasa, üyeleri siyasi düşüncelerine göre ayrılmaz (ayırmaz). Yeni açılan bir partiye geçme isteği, şahsi bir hakkım olup, bağımsız üyelerin meclis divanını yönetemeyeceğine dair de, bir hüküm de yasalarımızda mevcut değildir.

İstifa hakkı şahsi bir haktır, meclis kararı ile istifa etmiş sayılmasına karar verilemez. Keza verilen önergeler içtüzük gereğince bir aleyhte, bir lehte söz verilerek gündeme alınarak görüşülür. Keza bu önerge, üyelerin birçoğunun söz istemesine rağmen, söz verilmeyerek fiili durum yaratılarak oldu bittiye getirilerek oylanmış gösterilmiştir. Bu nedenle sayın valilik makamınca iptali gerekmektedir.

Sonuç Ve istek:

Yasaya aykırı bir önerge ile bir yıl seçilmiş olduğum büyükşehir belediye meclis 1. başkan vekilliğinden istifa etmemiş olmama rağmen, mecliste istifa etmiş sayılmam yolundaki 13.11.1992 tarihli kararın iptali ile ortadan kaldırılmasına, 17.11.1992 tarihinde usulsüz ve geçersiz olarak yapılan meclis 1. ve 2. başkan vekilliği seçiminin geçersiz sayılarak iptaline karar verilmesini 3030 sayılı Yasanın 24. maddesi gereğince sayın valilik makamınca karar tesisini arz ve talep ederim. denilmektedir.

Dairemizin 20.1.1993 günlü ve E:1993/2 sayılı ara kararı üzerine gönderilen İstanbul Valiliğinin 18.2.1993 günlü ve Mah.ld.Md'lüğü B 054 VLK 4340700.0.1 .A (92)-953/1307 sayılı yazısında aynen:

İlimiz büyükşehir belediye meclisinin 17.11.1992 târih ve 686 sayılı Belediye Meclis Kararına karşı Meclis 1. başkan vekil Yusuf Bana Gürcan'ın 18.11.1992, yine meclisin 17.11.1992 tarih ve 687 sayılı belediye meclis kararına karşı meclis 2. başkan vekili M.Ali Özpolat'ın 23.11.1992 tarihli itiraz dilekçeleri yasal süre içerisinde valiliğimize verilerek 1580 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre itirazda bulunmuşlardır.

1992/686,1992/687 sayılı büyükşehir belediye meclis kararlarının tetkikinde adı geçenlerin I ve II nci meclis başkan vekilliğine Mart 1992 yılı dönembaşı meclis olağan toplantısı sonunda seçildikleri,

Ekte sunulan meclis kararlarında adı geçenlerin Mart 1992 yılı dönem başı toplantısında I ve II nci meclis başkan vekilliğine seçildikleri, ancak mensubu olduğu siyasi partilerini değiştirdikleri ve görevlerinden ayrılmalarının istendiği, görevlerinden ayrılmamaları halinde ise ayrılmış sayılacakları gerekçesi ile büyükşehir belediye meclisi Kasım 1992 olağan toplantısının 13.11.1992 tarihinde gündeme alınmış olup, gösterilen adayların 17.11.1992 tarihli 3. birleşiminde yapılan müzakere ve gizli oylama sonucunda 140 üyenin oylamaya iştirak ettiği ve 105 kabul oyla 1. meclis başkan vekilliğine Özkan Yağcı'nın, 2. meclis başkan vekilliğine de Yılmaz Yavru'nun 114 üyenin oylamaya iştirak ederek 95 inin kabul oyu ile seçilmişlerdir.

3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi Hakkındaki Kanunun 36/c bendine göre; dönem ve dönembaşı toplantıları ve seçimlerin büyükşehir belediye meclisinin yıllık olağan dönem başı toplantısının mart ayında olacağı, belediye meclis başkan ve meclis başkan vekili ile başkanlık divanı ve diğer seçimlerin bu toplantıda yapılacağı yasa ile belirlenmiştir.

Meclis 1. başkan vekili Yusuf Baha Gürcan ile II. başkan vekili M.Ali Özpolat partisinden istifa edip, başka bir siyasi partiye geçtikleri, meclis I ve II. başkan Vekilliklerinden istifa etmedikleri veya bu görevle ilgili ayrılmalarını gerektirecek yasal bir dayanak bulunmadığı, bu nedenle de, sadece parti değiştirdikleri gerekçesi ile valiliğimize adı geçenlerin meclis başkan vekilliklerinden istifa dışında diğer şekillerde rızaları hilafına ayrılmak zorunda bırakılamayacakları mütalaa olunmuştur. denilmektedir.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinde, 1580 sayılı Belediye Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın, bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin büyükşehir ve ilçe belediyeleri hakkında da uygulanacağı öngörülmüş, aynı kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasında, belediye meclisinin çalışma esas ve usullerinin yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer almıştır.

3030 sayılı Kanunun yollamada bulunduğu 1580 sayılı Belediye Kanununun 58 inci maddesinde de, belediye meclisinin her dönem başı toplantısında üyeleri arasından iki başkan vekili ile gerektiği kadar katip seçeceği ve başkan bulunmazsa birinci başkan vekilinin o da bulunmazsa ikinci başkan vekilinin meclis başkan vekilliği görevi yapacağı belirtilmiştir.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) fıkrası; büyükşehir belediye meclisinin yıllık ilk olağan ve dönem başı toplantısının mart ayı toplantısı olduğu, belediye başkan vekili ile meclis başkan vekilleri başkanlık divanı ve diğer seçimlerin bu toplantıda yapılacağı, seçim sonuçlarının alınmasını takıp eden 10 gün içinde meclisin, büyükşehir belediye başkanı veya herhangi bir suretle yokluğu halinde vali tarafından toplantıya çağrılacağı, seçim yılına münhasır olmak üzere bu toplantının da dönembaşı toplantısı sayılacağı ve anılan seçimlerin bu toplantıda yapılacağı, ancak, bu toplantıda seçilenlerin görev sürelerinin Mart ayı yıllık olağan dönem başı toplantısına kadar devam edeceği hükmünü içermektedir.

Aynı yönetmeliğin 37 nci madde (d) fıkrasında ise; büyükşehir belediye meclisinin çalışma esas ve usullerine ilişkin olarak kanunda ve bu yönetmelikte yer almayan bütün diğer hususların, 1580 Sayılı Belediye Kânununun 59 uncu maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine tabi olduğu belirtilmiş bulunmaktadır.

Belediye Meclislerinin Çalışma Usullerine Dair, Belediye Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca düzenlenen 10.8.1930 günlü ve 9824 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan yönetmeliğin 28 inci maddesinde, meclislerin bir yıllık toplanma dönemlerine toplantı dönemi denileceği vurgulanmakta, 29 uncu maddesinde ise, meclisçe bir konuda verilmiş karara aykırı olarak yeni tekliflerin aynı olağan toplantı dönemi içinde, yasal bir gerekçe olmadıkça gündeme alınamayacağı ve görüşülemeyeceği hükme bağlanmıştır.

İtirazda bulunan Yusuf Baha Gürcan'ın 1992 yılı Mart ayı olağan dönem başı toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 1 inci Başkan Vekilliğine seçildiği ancak bir yıllık görev süresinin dolmamasına karşın, büyükşehir belediye meclisinin 13.11.1992 günlü toplantısında, çeşitli siyasi parti grupları adına meclis başkanlığına verileri ortak imzalı önergenin gündeme alınması üzerine, üyesi olduğu siyasi partiden istifa etmiş olduğu halde meclis 1 inci başkan vekilliği görevinden ayrılmadığı, yerine istifa ettiği partiden bir üyenin seçilmesi gerektiği gerekçesiyle görevinden ayrılmış sayılmasına karar verildiği ve meclisin 17.11.1992 günlü toplantısında yerine bir başka üyenin meclis 1 inci başkan vekilliğine seçildiği anlaşılmaktadır.

Yukarda değinilen 3030 sayılı Kanunun yollamada bulunduğu 1580 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre, belediye meclisince meclis başkan vekilliğine seçilen üye, sırf meclis üyesi sıfatıyla bu göreve seçildiğinden, görev süresi dolmadan üyesi bulunduğu siyasi partiden istifa etmesi nedeniyle görevinden ayrılmış sayılarak yerine başka üyenin seçilmesine olanak bulunmamakta, dolayısıyla böyle bir işlem sözkonusu madde hükmüne açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulüyle kanuna aykırı bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1 inci Başkan Vekili Yusuf Baha Gürcan'ın görevinden ayrılmış sayılmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.1992 günlü ve 685 sayılı kararının ilgili bölümüyle adı geçenin yerine bir başka üyenin seçilmesine ilişkin anılan meclisin 17.11.1993 günlü ve 686 sayılı kararının iptaline ve dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına 16.3.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 15.9.2017 19:23:47.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim