Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2015/9975
Karar No:2016/2656
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/9975
Karar No : 2016/2656

Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili :
İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk İşleri Birimi ÇORUM

Karşı Taraf (Davacılar) : Kendi adlarına asaleten çocukları S ve 'a velayeten ve

Vekili :
Üçtutlar Mah.Fatih Cad.Fatih Apt.A Blok No:5/2 ÇORUM
İstemin Özeti : Osmancık Devlet Hastanesi'nde 12/04/2003 tarihinde gerçekleşen doğum eylemi esnasında davalı idarece yürütülen sağlık hizmetinin kusurlu olduğu ileri sürülerek davacıların çocuğu 'ın nörolojik yönden özürlü hale gelmesi sebebiyle maddi ve manevi zararlarının tazmini istemiyle açılan davada; Çorum İdare Mahkemesi'nin 16/12/2010 tarih ve E:2006/365, K:2010/853 sayılı kararı ile Adli Tıp Kurumu raporu uyarınca, doğumu gerçekleştiren ebenin eksik eylemi nedeniyle davalı idarenin kusurlu olduğu, çocuğun mevcut nörolojik arızasıyla doğum eylemi arasında illiyet bağı bulunduğu gerekçesiyle için talep edilen maddi tazminat isteminin taleple bağlı kalınarak kabulü, anne ve baba için talep edilen maddi tazminat isteminin reddi, manevi tazminat isteminin kabulü yolunda karar verilmiştir. Karar, davalı idarece temyiz edilmiştir. Davacılar tarafından 13/06/2013 tarihinde kayda giren dilekçe ile 'ın 07/02/2013 tarihinde vefat ettiği belirtilerek, hesap bilirkişi raporunda için hesaplanan maddi tazminat miktarı dikkate alınarak maddi tazminat miktarının artırılması talebinde bulunulmuştur. Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 17/06/2014 tarih ve E:2013/4366, K:2014/5390 sayılı kararı ile Çorum İdare Mahkemesi'nin anılan kararının onanması, artırılan maddi tazminat miktarı ile ilgili olarak yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi üzerine, Çorum İdare Mahkemesi'nce artırılan maddi tazminat isteminin kabulü ile artırılan miktarın, miktar artırım dilekçesinin kayda alındığı tarih olan 13/06/2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacılara ödenmesi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması talebi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.


Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Çorum İdare Mahkemesi'nin 17/08/2015 tarih ve E:2015/180, K:2015/424 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Vekili

Ü


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 13.9.2017 13:15:39.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim