Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2015/10018
Karar No:2016/144
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/10018
Karar No : 2016/1442

Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekilleri :
İstemin Özeti :03.09.1998 tarihinde Multipl Akciğer Kisthidatiği tanısıyla ...... Devlet Hastanesi' nde ameliyat edilen davacının, 09.12.1998 tarihinde de akciğerinin diğer tarafındaki kisthidatik için ameliyat edildiği, şikayetlerinin devam etmesi üzerine 02.07.2007 tarihinde İngiltere' de ........... Hospitals' da yapılan akciğer ameliyatı sonrası düzenlenen klinik veri belgesi-patoloji test raporunda davacının sağ akciğerinden çıkarılan parçanın önceki ameliyatta unutulan etrafı kistik lezyonla kaplı 110x65x30 mm ebadında gazlı bez olduğunun belirtilmesi üzerine çektiği bedensel ve manevi sıkıntılar sebebiyle tarafına 180.000,00 TL manevi tazminat ödenmesi istemiyle açılan davada; Aydın 1. İdare Mahkemesi'nce, davanın kısmen kabul, kısmen redde ilişkin kararın, Dairemizce vekalet ücretine ilişkin kısmının bozulması üzerine bozma kararına uyularak, sağlık hizmetinin kusurlu işletilmesinden kaynaklanan tazminat davalarının doğrudan hazineyi ilgilendirmediği, bakanlıkların hazine avukatı ile temsilleri mümkün olmadığı gibi, hazine avukatı aracılığıyla temsil edilseler bile bakanlıklar lehine avukatlık ücretine hükmedilemeyeceğinden, bakılan davada davalı idareyi temsilen duruşmaya katılan hazine avukatı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiği yolunda verilen kararın, davalı idarece vekalet ücreti yönünden hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun kararın bozulması başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 16/09/2015 tarih ve E:2015/655; K:2015/680 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üyewww.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 13.9.2017 13:14:58.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim