Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2015/10080
Karar No:2016/248
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/10080
Karar No : 2016/248


Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili : - Aynı Adreste

Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti : www.gainmax.tr adresli internet sitesinin 14.11.2011 tarihli görünümünde yer alan davacıya ait gainmax isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımların 4077 sayılı Kanun'un 16.maddesine aykırılığından bahisle aynı Kanunun 17. ve 25/8. maddeleri uyarınca 81.554-TL idari para cezası verilmesi ve anılan reklamların durdurulmasına ilişkin 31.01.2013 tarih ve 1423 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce; Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 14/10/2014 tarih ve E:2014/1901, K:2014/6994 sayılı bozma kararına uyularak, dava konusu işlemin idari para cezasına ilişkin kısmının 6502 sayılı Kanunda davacı lehine hükmün uygulanması gerektiği gerekçesiyle iptali, reklam durdurma cezasına ilişkin kısmı açısından ise davanın reddi yolunda verilen kararın, davalı idare tarafından idari para cezasının iptaline ilişkin kısmının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek, davacı tarafından ise davalı idare lehine duruşmalı vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiği ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
Davacının Savunmasının Özeti : Temyiz isteminin reddi ile davalı idare lehine duruşmalı vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının düzeltilerek onanması gerektiği savunulmaktadır.

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve E:2015/2377, K:2015/1352 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 13.9.2017 13:14:03.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim