Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2015/10098
Karar No:2016/174
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ON BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/10098
Karar No : 2016/174

Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davalı) :
İstemin Özeti :Yozgat İdare Mahkemesi'nin 10/08/2015 tarih ve E:2014/1088; K:2015/682 sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir .
Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi :Tek hakim tarafından verilen mahkeme kararları, 2577 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca, bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesince itirazen incelenebileceğinden istemin görev yönünden reddi gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesince 2577 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca hazırlanan Tetkik Hakiminin raporu ve sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra gereği görüşüldü :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinde, idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verilen nihai kararlarına, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği öngörülmüştür.
Temyiz edilen idare mahkemesi kararının Yozgat İdare Mahkemesince tek hakimle verildiği ve Danıştay'da temyizen incelenme olanağı bulunmadığı anlaşıldığından, istemin görev yönünden reddine, yukarıda sözü edilen Yasa hükmü gereğince itirazen Kayseri Bölge İdare Mahkemesince incelenmek üzere dosyanın Yozgat İdare Mahkemesine gönderilmesine, 22/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 13.9.2017 13:13:52.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim