Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2015/10141
Karar No:2016/156
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ON BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/10141
Karar No : 2016/156

Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davalı) :
Vekili :


Karşı Taraf(Davacı) :
Vekili :
Büyükdere Cad.Kral Apt.Kat.6 D.11 No.75 Şişli/İSTANBUL
İstemin Özeti : Danıştay Onbeşinci Dairesinin 16.06.2015 tarih ve E:2015/4202, K:2015/4076 sayılı kararın düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin süre aşımı nedeniyle reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca tetkik hakiminin raporu ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Düzeltilmesi başlıklı 54. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay dava dairelerince verilen kararlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca kararın düzeltilmesinin istenebileceği hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden; davalı idareye 08.10.2015 tarihinde tebliğ edilen Dairemiz kararına karşı kanunen belirlenen onbeş günlük sürenin son günü olan 23.10.2015 tarihinin hiçbir resmi tatile rastlamadığından bu tarihe kadar karar düzeltme isteminde bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 27.10.2015 tarihinde kayda geçen dilekçe ile karar düzeltme isteminde bulunulduğu anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle; kararın düzeltilmesi isteminin süre aşımı nedeniyle reddine, dosyanın İstanbul 6. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 22/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 13.9.2017 13:13:47.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim