Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2015/10247
Karar No:2016/149
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/10247
Karar No : 2016/1491

Temyiz Eden (Davacı) :

Karşı Taraf (Davalı) :
İstemin Özeti : Davacının, Yönetmeliğin 16. maddesinin (e) bendi uyarınca hakkında uygulanan ruhsat iptali/ret kaydının kaldırılarak tarafına silah ruhsatı verilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Sakarya 1.İdare Mahkemesince; davacının gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet suçundan dolayı farklı tarihlerde dört defa hapis ve ağır para cezası ile; kavgada silah çekmek, müessir fiil nedeniyle ağır para cezası ile cezalandırıldığının tespiti üzerine taşıma ruhsatının Yönetmeliğin 16. maddesinin (e) bendi uyarınca iptal edildiği, söz konusu cezaların adli sicil kaydından silinmiş olmasının veya üç karara ilişkin Mahkemece yasaklanmış haklarının iade edilmiş olmasının Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma hakkını kazandırmayacağı, öte yandan davacının dört mahkumiyetine esas Gıda Maddeleri Tüzüğü'nün halen yürürlükte bulunduğu, tüzüğe muhalefet edenlerin Tüzüğün 709. maddesi uyarınca Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılacağının açık olduğu, Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet suçunun halen kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 186. ve 187. maddelerinde karşılık bulduğu, sonuç olarak davacının işlediği suçların suç olmaktan çıkmadığı, bu durumda, davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun kararın bozulması başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve E:2015/661; K:2015/884 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 08/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 13.9.2017 13:12:30.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim