Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2015/10295
Karar No:2016/379
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/10295
Karar No : 2016/3793


Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davacı) :
Vekilleri :
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :
İstemin Özeti :Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 18/06/2015 tarih ve E:2015/1871, K:2015/4242 sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmakt
Tetkik Hakimi Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip dosyadaki belgeler incelendikten sonra karar düzeltme talebi hakkında gereği görüşüldü:
15.12.2003 tarihinde ........ İli, ..... İlçesinde bulunan ..... Sinagogu'nun bombalanması sonucunda yaralanarak görme yeteneğini kaybeden davacı tarafından uğradığını ileri sürdüğü 50.000 TL maddi ve 50.000 TL manevi zararın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda İstanbul 1. İdare Mahkemesince verilen davanın reddi yönünde kararın, karar düzeltme aşamasında bozulmasına dair Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 18.06.2015 tarih ve E:2015/1871, K:2015/4242 sayılı kararına karşı, davacı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesinde; Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere kararın düzeltilmesinin istenebileceği hükme bağlanmış olup; anılan madde gereğince yapılan inceleme sonucunda karar düzeltme aşamasında verilen bozma kararında her ne kadar sehven kanun yolu olarak yeniden karar düzeltme yoluna başvurabilineceği belirtilmişse de, Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce karar düzeltme aşamasında verilen karardan sonra, bu karara karşı bir kez daha karar düzeltme istemeye yasal olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle davacının karar düzeltme isteminin incelenmeksizin reddine, 26/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Vekili

Üye

Üye

Üye

Üye
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 13.9.2017 13:11:59.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim