Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2015/10333
Karar No:2016/379
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/10333
Karar No : 2016/3790


Karar Düzeltme İsteminde Bulunan (Davalı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davacılar) :1-
2-
3-
Vekili : Av.

İstemin Özeti :Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 24/03/2015 tarih ve E:2011/11776, K:2015/1703 sayılı kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakimi Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip dosyadaki belgeler incelendikten sonra karar düzeltme talebi hakkında gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Düzeltilmesi başlıklı 54. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay dava dairelerince verilen kararlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere taraflarca; a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, b) Bir kararda birbirine aykırı hükümlerin bulunması, c) Kararın usul ve Kanuna aykırı bulunması, d)Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması hallerinde kararın düzeltilmesinin istenebileceği hükmüne yer verilmiş olup, bu maddenin 2. fıkrasında da Danıştay dava dairelerinin kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlı oldukları kurala bağlanmıştır.
Dosyadaki belgeler ile iddiaların incelenmesinden; düzeltme istemine konu Dairemiz kararının hukuk ve usule uygun olduğu, düzeltilmesini gerektirecek bir halin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; kararın düzeltilmesi isteminin REDDİNE, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 26/05/2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.


Başkan Vekili

Üye

Üye

Üye

Üye

(XX) KARŞI OY :

Davacının terör olayları nedeniyle maruz kaldığını ileri sürdüğü zararın karşılanması istemiyle 5233 sayılı Yasa gereğince İstanbul Valiliği Zarar Tesbit Komisyonuna başvurmuştur.
Yapılan inceleme sonucu Komisyon davacıya 7.162,00 TL tazminat ödenmesi hususunda karar vermiştir.
Davacılar maddi zararların tam olarak karşılanmadığı, manevi zararların ise hiç karşılanmadığı gerekçesiyle komisyon kararının iptali istemiyle bu davayı açmıştır.
İstanbul 4. İdare Mahkemesince, 5233 sayılı Yasa'nın yaralanma halinde ödenecek miktarları düzenlediği bu miktarlar üzerinden Komisyonca hesaplanan maddi tazminatın yerinde olduğu, öte yandan davacıların manevi tazminat istemi yönünden ise 5233 sayılı Yasanın manevi zarara ilişkin bir düzenleme içermediği gerekçeleri ile davanın reddi yolunda hüküm tesis edilmiştir.
Mahkeme kararındaki, maddi tazminat talebi ile ilgili red kararının onanması yolundaki karara katılmakla birlikte aşağıda belirttiğim gerekçe ile manevi tazminat yönünden kararın bozulması gerektiği görüşündeyim.
Gerek 5233 sayılı Yasa sistematiği incelendiğinde gerek Aydın İçyer-Türkiye davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilen 12 Ocak 2006 tarih ve 18888/02 no.lu karar ve gerekse 5233 sayılı Yasanın çeşitli maddelerinde yer alan maddi sözcüğünün iptali istemiyle yapılan başvurunun incelenmesi sonucunda Anayasa Mahkemesi'nce verilen 25.06.2009 gün ve E:2006/79, K:2009/97 sayılı karar gerekçeleri değerlendirildiğinde, zarar tespit komisyonunun sulh teklifini kabul etmeyen davacının 5233 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca başvuracağı yargı yolunda manevi tazminat talep edebileceği açıktır.
Bu itibarla, yerel mahkemece manevi tazminat isteminin esastan incelenerek bir sonuca varılması gerekirken 5233 sayılı Yasanın manevi tazminatı kapsamadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Bu nedenle; yukarıda belirtmiş olduğum gerekçeyle davacının manevi tazminat talebinin incelenerek Mahkemece karara bağlanması gerektiği düşüncesiyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.Başkan Vekili
(X) KARŞI OY :

Dava, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Batı Mahallesi İhsan Uygur sokaktaki çöp kutusuna bırakılan bombanın 04.08.2005 tarihinde patlaması sonucu yaralanan davacının uğradığı maddi ve manevi zararın 5233 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tazmini istemiyle İstanbul Valiliği'ne yaptığı başvurunun kısmen reddi üzerine 50.000,00 TL maddi, 100,000,00 TL manevi olmak üzere toplam 150.000,00 TL tazminatın yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
5233 sayılı Kanun, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddî zarara uğrayan kişilerin bu zararlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup, manevi zararlar bu Kanun kapsamında olmadığından, davacıların manevi zararlarının tazmini isteminin kabulüne olanak bulunmamaktadır.
Bu itibarla, yerel mahkemece manevi tazminat isteminin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Bu nedenle, Mahkeme kararının manevi tazminat isteminin reddine ilişkin kısmıda hukuka aykırılık bulunmadığı düşüncesiyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.Üye
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 13.9.2017 13:11:39.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim