Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
2. Daire


Esas No:2016/6
Karar No:2016/0
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/6
Karar No : 2016/651
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :
Vekili :

Karşı Taraf :
Vekili :


İsteğin Özeti : .........İl Tarım Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapan davacının, 2002 yılına ilişkin sicil notunun 83 (iyi) düzeyde belirlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay İkinci Dairesi'nin 25/02/2015 günlü, E:2012/4896, K:2015/1858 sayılı bozma kararına uyularak, anılan sicil döneminde davacı hakkında adli veya idari soruşturmanın açılmadığı ve disiplin cezası verilmediği, raporun 6. ve 8. maddesinde yer alan sırasıyla tarafsızlığın ve insan haklarına saygısının 1. sicil amirince 75'er, 2. sicil amirince 80'er puanla değerlendirildiği, Tarafsızlık ve İnsan Haklarına Saygı hanelerinin de düşük notla değerlendirilmesine neden olabilecek idarece herhangi bir somut bilgi ve belge ortaya konulamadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Konya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 07/10/2015 günlü, E:2015/887, K:2015/1192 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Konya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 07/10/2015 günlü, E:2015/887, K:2015/1192 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 11/02/2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

(X)

(X)KARŞI OY(X) :

Uyuşmazlık konusu 2002 yılı sicil notu 83 (iyi) düzeyde belirlenmiş olup, davacının yıl içerisindeki tutum ve davranışlarıyla ilgili olarak sicil amirleri tarafından yapılan gözlemler sonucunda objektif olarak düzenlendiği sonuç ve kanaatine varılan dava konusu sicil notunda hukuka aykırılık bulunmadığı ve temyiz istemine konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.


Başkan

Üye
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 13.9.2017 13:11:29.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim