Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2016/29
Karar No:2016/0
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/29
Karar No : 2016/249


Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili : Av.
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili : Aynı Adreste
İstemin Özeti : Davacı şirket tarafından, 2013 yılı içerisinde muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan reklam ve tanıtımlarda yer alan alt yazıların tüketicinin okuyamayacağı denli küçük boyutta ve hızlı olarak geçmesinin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi gereğince tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı olduğundan bahisle 87.915-TL.idari para cezası verilmesi ve anılan reklamların durdurulmasına ilişkin 03.07.2013 tarih ve 7875 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce; Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 10/09/2014 tarih ve E:2014/1403, K:2014/5975 sayılı bozma kararına uyularak, Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan raporda yer alan tespitler ile dava dosyasında bulunan diğer tüm bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirildiği, dava konusu reklam ve tanıtımlarda kullanılan altyazının satır yüksekliğinin ve ekranda kalış süresinin Tebliğe uygun olduğu, ancak altyazılarda kullanılan yazı tipi stili ve bilinçli olarak yazı tipinin daraltılması sebebiyle, ortalama tüketicinin yazıyı okuması ve anlayabilmesinin zor olduğu, bu durumun Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5. maddesine aykırılık arzettiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve E:2015/2360, K:2015/1362 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 13.9.2017 13:11:19.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim