Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Karşılıklı dava- kararın usulden bozulması halinde asıl dava yönünden yeniden karar kurulması gereği


Özet:

Dosya içeriğinden, asıl davanın kısmen kabulüne dair verilen ilk karar taraflarca temyiz edilmiş, Dairemizce yalnızca karşı dava yönünden hüküm kurulmadığından hüküm bozulmuş, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Bu haliyle asıl dava yönünden kurulan önceki hüküm kesinleşmemiştir. Şu durumda, mahkemece asıl dava yönünden yeniden karar verilmesi gerekir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmektedir.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi


Esas No:2017/887
Karar No:2017/2528
K. Tarihi:22.3.2012


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 22/03/2012 gününde verilen dilekçe ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 25/03/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere göre davalı-karşı davacının karşı davaya yönelik temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Davalı-karşı davacının asıl davaya yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Asıl ve karşı dava kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemlerine ilişkindir.
Mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüne, karşı dava konusunda hüküm kurulmadan verilen karar taraflarca temyiz edilmiş, Dairemizin 07/11/2013 günlü ve 2012/18495 esas 2013/17173 karar sayılı ilamı ile karşı davaya ilişkin hüküm kurulmaması nedeniyle tarafların diğer temyiz itirazları incelenmeksizin bozulmuş, bozma sonrası yapılan yargılama sonucunda karşı davanın açılmamış sayılmasına, asıl dava konusunda verilen ilk hükmün bozma kapsamı dışında kaldığından kesinleştiği gerekçesiyle asıl dava konusunda yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davalı-karşı davacı ... tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı-karşı davalı, davalının basın ve yayın kuruluşlarına verdiği demeçlerde, üniversite idaresine ve yargı makamlarına verdiği dilekçelerde iftira, hakaret ve kişilik haklarını ihlal eden isnatlarda bulunduğunu belirterek manevi tazminata hükmedilmesini istemiştir.
Davalı-karşı davacı ise, davacı-karşı davalı hakkındaki iddiaların doğru olduğunu ve belgelerinin bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuş; aynı dilekçe ile ''adli yardım talepli'' olarak yönelttiği karşı davasında davacı-karşı davalı ve ekibinin kendisini hedef alarak, kendisine yönelik hukuka aykırı birçok eylem ve işlem gerçekleştirdiğini ve bu suretle kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu beyanla uğradığı manevi zararının davacı- karşı davalıdan tazminini istemiştir.
Mahkemece, bozma sonrası yapılan yargılama sonucunda davalı-karşı davacının kendisine verilen kesin süreye rağmen dava harç ve masrafı süresi içerisinde mahkeme veznesine yatırmamış olduğundan davalı-karşı davacının
davasının açılmamış sayılmasına karar verilmiş, asıl dava konusunda verilen ilk kararın kesinleştiği gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden, asıl davanın kısmen kabulüne dair verilen ilk karar taraflarca temyiz edilmiş, Dairemizce yalnızca karşı dava yönünden hüküm kurulmadığından hüküm bozulmuş, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Bu haliyle asıl dava yönünden kurulan önceki hüküm kesinleşmemiştir. Şu durumda, mahkemece asıl dava yönünden yeniden karar verilmesi gerekir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmektedir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalı-karşı davacının karşı davaya yönelik temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 04/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 11.9.2017 18:04:34.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim