Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 17.hukuk dairesi e:2014/21089 k:2017/3215


Özet:

Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:...

2-Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle, ölenin yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir....

Bu durumda mahkemece, destekten yoksun kalma tazminatı hesabı konusunda uzman farklı bir aktüerya bilirkişisinden, desteğin 60 yaş sonuna kadar aktif çalışma döneminde olacağı, sonrasında pasif dönemde sayılması gerektiği; 60 yaştan sonraki pasif dönem hesabında ise, bu dönem için esas alınan ücretin, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığı olduğu, ücretle fiilen çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari geçim indiriminin, ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı pasif dönem (devre) zararının hesaplanmasında dikkate alınamayacağına ilişkin Dairemiz uygulamalarını da gözeten, ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle, yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. ...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/21089
Karar No:2017/3215
K. Tarihi:27.3.2017


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
.
Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracı sevk ve idare eden davacılar murisi...'ın, yaptığı tek taraflı kazada öldüğünü, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldığını, davalıya ödeme yapılması konusunda 10.12.2012 tarihinde başvuru yapılmasına rağmen davalının ödeme yapmadığını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacı ... için 500,00 TL, Zehra ve Huriye için 250,00'şer TL. destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş; 21.04.2014 tarihli ıslah dilekçesiyle, toplam taleplerini 100.573,49 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, davacıların talep hakkının zamanaşımına uğradığını, davacılar murisinin tam kusurlu olarak sebep olduğu kazada öldüğünü, desteğin kusurunun davacılara da yansıyacağını ve davacıların tazminat talep hakkının bulunmadığını, poliçe limitiyle sınırlı olarak ve sigortalının kusuru oranında zarardan sorumlu olduklarını, SGK tarafından yapılmış rücuya tabi ödemelerin tazminattan düşülmesi gerektiğini, davacıların zararı ispat etmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile davacı ... için 73.906,57 TL, Huriye için 17.222,91 TL. ve Zehra için 9.444,01 TL. tazminatın 06.08.2013 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davacıların talebinin ölenin mirasçısı sıfatına değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatına dayanması, doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki desteğin kusurunun davacılara yansıtılamaması, sürücü desteğin tam kusurlu olmasının onun desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyecek olması (HGK'nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 Esas-411 Karar, HGK'nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 Esas- 2012/92 Karar, HGK'nun 16.1.2013 gün ve 2012/17-1491 Esas- 2013/74 Karar sayılı ilamları) nedeniyle davacıların tazminat talep hakkı bulunduğunun kabulünde bir usulsüzlük bulunmamasına; HGK'nun 10.10.2001 gün 2001/19-652 E, 2001/705 K. sayılı ilamı- HGK'nun 05.06.2015 gün 2014/17-2198 E, 2015/1495 K. sayılı ilamı- HGK'nun 16.09.2015 gün, 2014/17-116 E, 2015/1771 K. sayılı ilamlarında da belirtildiği üzere, ölenin tam kusuruyla sebep olduğu kaza yönünden de ceza zamanaşımının uygulanabilecek olması ve davaya konu kaza yönünden ceza zamanaşımı süresinin dolmamış olması gözetilerek karar verilmiş olmasında usulsüzlük bulunmamasına göre; davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle, ölenin yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Destekten yoksun kalma tazminatının belirlenmesinde, ölenin son gelir durumu ile birlikte, muhtemel yaşam süresinin ve bu sürenin ne kadarında aktif çalışma hayatının devam edeceği, ne kadarında pasif dönemde bulunacağının tespiti önem arzetmektedir. Davacılar, desteğin çiftçi olarak çalıştığını belirtmişler; mahkemece hükme esas alınan hukukçu bilirkişinin raporunda, desteğin aktif çalışma yaşı sonu 70 olarak kabul edilip bu yaşa kadar tam randımanla çalışacağı, sonrasında yarım randımanla çalışacağı gerekçe gösterilerek, 70 yaş sonrası için hesaplanan tazminattan % 50 oranında indirim yapılmak suretiyle tazminat belirlenmiştir. Ayrıca, raporun içerik kısmında, aktif- pasif dönem ayrımı yapılarak hesaplama yapıldığı belirtilmiş olmasına rağmen, desteğin pasif dönemi sayılması gereken dönem için de AGİ dahil edilmiş asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmıştır. Anılan bu sebeplerle, benimsenen rapor, yanlış hesaplamaları içerdiğinden hüküm kurmaya elverişli değildir. Eksik inceleme ile karar verilemez.
Bu durumda mahkemece, destekten yoksun kalma tazminatı hesabı konusunda uzman farklı bir aktüerya bilirkişisinden, desteğin 60 yaş sonuna kadar aktif çalışma döneminde olacağı, sonrasında pasif dönemde sayılması gerektiği; 60 yaştan sonraki pasif dönem hesabında ise, bu dönem için esas alınan ücretin, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığı olduğu, ücretle fiilen çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari geçim indiriminin, ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı pasif dönem (devre) zararının hesaplanmasında dikkate alınamayacağına ilişkin Dairemiz uygulamalarını da gözeten, ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle, yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 27/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 7.9.2017 01:15:31.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim