Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Sigorta genel şartları-kusurlu sürücü-mirasçının zarar gören 3.şahıs sayılacağı


Özet:

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açmasına, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı ... şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı ... şirketi sorumlu olacağına (HGK'nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK'nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar sayılı, HGK'nun 16.1.2013 gün ve 2012/17-1491 esas,2013/74 karar sayılı, HGK'nun 18.11.2015 gün ve 2014/17-691 Esas- 2015/2626 Karar sayılı ilamları uyarınca) göre, asıl-birleşen dava davalısı vekilinin yerinde görülmeyen tüm ve asıl-birleşen dava davacıları vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/19770
Karar No:2017/3674
K. Tarihi:4.4.2017
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA DAVALISI : ... Sigorta A.Ş.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın ayrı ayrı esastan kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde asıl-birleşen dava davalısı vekili ve asıl-birleşen dava davacıları vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Asıl-birleşen dava davacıları vekili, asıl davada davalıya zorunlu trafik sigortalı kamyonu kullanan sigortalı murisin tek taraflı trafik kazası sonucu vefat ettiğini, murisin müvekkillerinin eşi ve babası olduğunu, murisin iki kamyonu olup şehirlerarası nakliyat işi yaptığını, müvekkillerinin destekten yoksun kaldığını beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000 TL maddi tazminatın davalının başvuruyu reddettiği 23.2.2011 tarihinden işleyecek reeskont faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiş, birleşen davada belirsiz alacak davası olarak aynı nedenlerle 30.000 TL destekten yoksun tazminatının davalının başvuruyu reddettiği 23.2.2011 tarihinden işleyecek reeskont faiziyle davalıdan tahsilini istemiş, 3.7.2013 havale tarihli açıklama dilekçesiyle taleplerini asıl davada davacı eş Hatice için 15.000 TL, davacı çocuk Damla için 5.000 TL maddi, birleşen davada davacı eş Hatice için 20.000 TL, davacı çocuk Damla için 10.000 TL maddi tazminat olarak açıklamış, bedel artırım dilekçesiyle birleşen dava yönünden taleplerini davacı eş Hatice için 105.000 TL, davacı çocuk Damla için 25.000 TL’ye yükseltmiştir.
Asıl-birleşen dava davalısı vekili, davacıların murisinin işleteni ve sürücüsü olduğu araçla tam kusurlu olarak tek taraflı kaza yapması sonucu ölümü nedeniyle işletenin sorumluğunu üstlenmiş olan müvekkilinden tazminat talep edilemeyeceğini, SGK’dan davacılara gelir bağlanıp bağlanmadığının ve murisin gelirinin vergi dairesinden araştırılması gerektiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, asıl davanın ve birleşen davanın ayrı ayrı esastan kabulüne, 15.000,00 TL nin 10/01/2013 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı ...'a verilmesine, 105.000,00 TL nin 10/01/2013 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı ...'a verilmesine, 5.000,00 TL nin 10/01/2013 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı ...'a verilmesine, 25.000,00 TL nin 10/01/2013 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı ...'a verilmesine karar verilmiş; hüküm asıl-birleşen dava davalısı vekili ve ve asıl-birleşen dava davacıları vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açmasına, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı ... şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı ... şirketi sorumlu olacağına (HGK'nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK'nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar sayılı, HGK'nun 16.1.2013 gün ve 2012/17-1491 esas,2013/74 karar sayılı, HGK'nun 18.11.2015 gün ve 2014/17-691 Esas- 2015/2626 Karar sayılı ilamları uyarınca) göre, asıl-birleşen dava davalısı vekilinin yerinde görülmeyen tüm ve asıl-birleşen dava davacıları vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Asıl-birleşen dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Asıl-birleşen dava davacıları vekili asıl dava ve karşı dava dilekçeleri ile bedel artırım dilekçesinde talep edilen tüm maddi tazminat için avans faizi talep ettiği ve asıl-birleşen dava davalısına zorunlu trafik sigortalı araç kamyon olduğu halde, mahkemece talep gibi avans faizi yerine yasal faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Ne var ki, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 6100 Sayılı H.M.K.nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle HUMK.nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle asıl-birleşen dava davalısı vekilinin tüm ve asıl-birleşen dava davacıları vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle asıl-birleşen dava davacıları vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının (2), (3), (4) ve (5) nolu bentlerindeki ‘‘yasal’’ ibareleri çıkarılarak yerlerine ayrı ayrı ‘‘avans’’ ibarelerinin yazılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 7.813,25 TL kalan harcın temyiz eden asıl-birleşen dava davalısından alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden asıl-birleşen dava davacılarına geri verilmesine 04/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 7.9.2017 01:13:03.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim