Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstinaf öncesi yapılan temyiz denetimi usule ilişkin ise verilen yeni karar istinaf yoluna tabi olacaktır


Özet:

6100 sayılı HMK'nun 373/... maddesi; "Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir." hükmünü,
Geçici .../... maddesi; "Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/.../2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez." hükmünü içermektedir.
Yukarıda açıklanan yasa maddelerinin düzenleniş amacı, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlara karşı ... yoluna başvurulmasını ve karar kesinleşinceye kadar kanun yolu denetiminin ... tarafından yapılmasını sağlamaktır.
Diğer bir anlatımla, ...’ın verdiği bozma kararları üzerine verilen kararların tekrar ... denetiminden geçmesi, başka bir deyişle ... kararının istinaf yolu ile denetlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi


Esas No:2017/12507
Karar No:2017/7315
K. Tarihi:1.1.1901


MAHKEMESİ :SULH ... MAHKEMESİ
Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, ... ....Asliye Ticaret Mahkemesinde açtığı dava ile kira sözleşmesinden kaynaklanan tazminatın davalılardan tahsili isteminde bulunmuştur.
Mahkemece; davaya bakma görevinin ... ....Sulh ... Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle .../04/2014 gün ve 2014/105 E. 2014/101 K. sayılı kararı ile görevsizlik kararı verilmiş; iş bu görevsizlik kararı ... .... ... Dairesinin ....04.2015 gün ve 2014/8111 E. 2015/3847 K. sayılı ilamı ile onanmıştır.
Görevsizlik kararın kesinleşmesi üzerine, davanın yargılaması görevli ... Sulh ... Mahkemesi tarafından yürütülmüş ve 08/.../2016 gün ve 2015/799 E. 2016/986 K. sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir.
İş bu kararın, davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dava dosyası temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiştir.
6100 sayılı HMK'nun 373/... maddesi; "Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir." hükmünü,
Geçici .../... maddesi; "Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/.../2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez." hükmünü içermektedir.
Yukarıda açıklanan yasa maddelerinin düzenleniş amacı, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlara karşı ... yoluna başvurulmasını ve karar kesinleşinceye kadar kanun yolu denetiminin ... tarafından yapılmasını sağlamaktır.
Diğer bir anlatımla, ...’ın verdiği bozma kararları üzerine verilen kararların tekrar ... denetiminden geçmesi, başka bir deyişle ... kararının istinaf yolu ile denetlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Somut uyuşmazlıkta; ... .... Asliye Ticaret Mahkemesinin görevsizlik kararı ... .... ... Dairesinin yukarıda belirtilen ilamı ile onanarak kesinleşmiş, ... dosyadan elini çekmiştir. Bu aşamadan sonra, görevli ... .... Sulh ... Mahkemesi tarafından esasa ilişkin yargılama yapılıp, karar verilmiştir.
Aleyhine kanun yoluna gidilen karar, ... .... Sulh ... Mahkemesinin kararı olup, bu karar ile ilgili olarak ...’ın bir denetimi söz konusu değildir.
Bu itibarla, .../07/2016 tarihinde verilen ve daha önce ... denetiminden geçmeyen kararın kanun yolu denetimi “ İstinaf “ olup, görevli merciinin ... Bölge Adliye Mahkemesi olduğu anlaşıldığından, dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere ilk derece mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, ....05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 29.8.2017 11:34:25.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim