Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 9.hukuk dairesi e:2017/20139 k:2017/9318


Özet:

Somut uyuşmazlıkta Mahkemenin yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin usulden reddi kararı Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin yukarıda belirtilen ilamı ile ilk derece mahkemesine incelenmeksizin iade edilmiştir. ...

...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi


Esas No:2017/20139
Karar No:2017/9318
K. Tarihi:


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili ... İş Mahkemesi’ne açtığı dava ile ödenmeyen alacaklarının tahsili için başlattığı icra takibine ileri sürülen itirazın iptalini talep etmiştir.
... İş Mahkemesi 16/04/2012 tarihli kararı ile yargılamada yetkisiz mahkemede dava açılması nedeniyle dava dilekçesinin usulden reddine, ... İş Mahkemesi'ne dosyanın gönderilmesine karar vermiştir. ... 3. İş Mahkemesi de 28.03.2013 tarihli kararı ile ... İş Mahkemesi'nin yetki olduğuna karar vermiştir. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 27.09.2013 tarihli 2013/11576 E. 2013/12952 K. sayılı ilamı ile yargı yerini ... 3. İş Mahkemesi olarak belirlemiştir.
Davanın esası değerlendirilerek yargılaması mahkemece yürütülmüş ve 15/11/2016 gün ve 2014/314 E. 2016/670 K. sayılı karar ile "davanın kısmen kabulüne" karar verilmiş, iş bu karara karşı taraflar "temyiz yoluna" başvurulmuştur.
Gerekçe:
Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında yapılan temyiz başvuruları, kesinleşinceye kadar Yargıtay tarafından sonuçlandırılır. Bu kararlar hakkında İş Mahkemeleri Kanununun bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki temyize ilişkin hükümleri uygulanır.. '' şeklindeki 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: 5308 - 2.3.2005 / m.2 - Yürürlük m.3) maddesidir.
Bu maddenin düzenleniş amacı Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlara karşı Yargıtay yoluna başvurulmasını ve karar kesinleşinceye kadar kanun yolu denetiminin Yargıtay tarafından yapılmasını sağlamaktır.
Düzenlemedeki amaç, Yargıtay’ ın verdiği bozma kararları üzerine verilen kararların tekrar Yargıtay denetiminden geçmesi, başka bir deyişle Yargıtay kararının istinaf yolu ile denetlenmesinin önüne geçilmesidir.
Somut uyuşmazlıkta Mahkemenin yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin usulden reddi kararı Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin yukarıda belirtilen ilamı ile ilk derece mahkemesine incelenmeksizin iade edilmiştir.
Mahkeme tarafından esasa ilişkin yargılama yapılıp, karar verilmiştir.
Mahkemece verilen ilk karar ile ilgili olarak Yargıtay’ın esasa yönelik bir denetimi söz konusu değildir.
Bu nedenlerle daha önce Yargıtay denetiminde esası yönünden değerlendirilmeyen kararın kanun yolu denetimi “ İstinaf “ olup, görevli mercii’nin ... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri olduğu anlaşıldığından, dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere ilk derece mahkemesine İADESİNE, 30.05.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 29.8.2017 11:32:37.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim