Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11.hukuk dairesi e:2013/12693 k:2014/1809


Özet:

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/12693
Karar No:2014/1809
K. Tarihi:3.2.2014


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.05.2013 tarih ve 2012/93-2013/257 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, mali haklarına müvekkilinin sahip olduğu orjinal adı "kaldır beni dansa" olan müzik eserinin, müvekkilinden yazılı izin almaksızın daval.... tarafından 26.11.2010 tarihinden itibaren uzun süre değişik televizyon kanallarında reklam müziği olarak izinsiz ve hukuka aykırı olarak kullanıldığını, bu kullanımların müvekkilinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan manevi ve mali haklarının ihlalini teşkil etmesi nedeniyle 30.000,00 TL manevi ve...68. madde hükmü uyarınca 3 katı olan 15.000 TL mali hak tazminatının tecavüz tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş,15.04.2013 havale tarihli ıslah dilekçesi ile de maddi tazminat talebini 30.000 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, müvekkili firmanın hidrolik kaldırma sistemleri üretmekte olup sanatçı ... ile kendisinin yorumladığı ve kendisi ile özdeşleştiği bir müzik eserini seslendirdiği bir reklam filmi için...Reklam Organizasyon Yayıncılık Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti. vasıtası ile iş sözleşmesi yaptığını, her ne kadar sözleşmede açıkça belirtilmese de ...'ın eserin bütün haklarının kendisinde olduğunu, bu eserin kendisi için yapıldığını, müvekkili ifade edince sanatçının sözlerine güvenen müvekkilinin reklam filmini çektirdiğini ve 08.01.2011 tarihinde reklamı yayınlatmaya başladığını, davacının işbu eseri sırf ... için yaptığını ve şarkının ilgi görmemesi, alay konusu olması ve 9.000 adet basılan bu kasetin altı ayda 300 adet satması üzerine davacı ve yapımcı enerji müzik sahibi tarafından kalan 8.700 adet kasedin Taksim meydanında halka bedava dağıtıldığı nazara alındığında davacının eserine ne kadar değer verdiğinin ortada olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu eserin musiki eseri olduğu ve davalı tarafından eser sahibinden herhangi bir izin alınmadan reklam filminde kullanıldığının sabit olduğu ve davalının bu suretle davacıya ait eseri kullanmak suretiyle yayma hakkını ihlal ettiği, FSEK 68/1 maddesinin hak sahiplerinin sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok 3 katı fazlasını isteyebilir hükmünü içerdiği, eserin rayiç değerinin kullanım durumuna göre 10.000 TL olduğu, davalının olaydan haberdar olduktan sonra reklama son vermiş olması ve kullanım süresi dikkate alındığında talep edebileceği maddi tazminat tutarının 20.000 TL olduğu, manevi tazminat yönünden ise eser sahibinin herhangi bir manevi hakkına tecavüz edilmesi yeterli olup ayrıca eser sahibinin bir manevi zararının varlığını ispat etmesinin gerekli olmadığı, dava konusu olayda davacıya ait eserin reklamda izinsiz kullanılmak suretiyle eserden aktarma yapılması ve yayma hakkının ihlali davacının manevi zararı için yeterli görüldüğü, izinsiz kullanılan eser nedeniyle, eserin niteliği, kullanım durumu, tarafların dosyaya yansıyan sosyal ve ekonomik durumları ve hakkaniyet gereği 5.000 TL manevi tazminatın yerinde görüldüğü gerekçesiyle 20.000 TL maddi tazminat ve 5.000 TL manevi tazminatın htar tarihi olan 12.01.2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.783,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 03.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 15.8.2017 16:57:18.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim