Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11.hukuk dairesi e:2014/17357 k:2015/2311


Özet:

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporu kapsamından, davacının emek ve zaman harcayarak, sanatsal çalışması ve birikimi ile dava konusu fotoğrafları oluşturduğu; dava konusu 2 adet fotoğrafın stüdyo ortamında, ışık efektleri kullanılarak hazırlanmış ve hususiyeti yansıtarak kurgulandığı; klasik portre fotoğrafı ya da sıradan vesikalık fotoğraflar olmadıkları, fotoğrafların teknik ve estetik unsurları bir arada değerlendirildiğinde eser mahiyetinde olduğu FSEK 4/1 maddesine göre 'güzel sanat eseri' niteliğini taşıdıkları, davacının tarafından eserlerin kendisine aidiyetini ispat eden negatiflerinin de sunulduğu; bu nedenle FSEK 8/1 maddesine göre eser sahibinın davacı ... olduğu; esasen bu konuda bir çekişmenin bulunmadığı, dava konusu somut olayda davacı fotoğraf sanatçısından alınmış bir izin ve buna ilişkin belgenin bulunmadığı; fotoğraflar kullanılırken davacının isminin de belirtilmediği; davacı sanatçının eserlerinin izinsiz kullanılması nedeniyle manevi haklarının ihlal edildiği, ancak eserin bütünlüğünü bozan bir değiştirme olmadığı, FSEK 14.maddesine göre eserin umuma sunulmasının şekli tarzı ve zamanını belirleme; FSEK 70/1 maddesi gereği 15. madde uyarınca adın belirtilmesi haklarının ihlali nedeniyle, ihlalin niteliği ve boyutuna göre takdiren manevi tazminat tayin edilmesinin hakkaniyete uygun düşeceği; eserin beğeni ölçüsü, estetik görünümü, nitelik ve niceliği, ihlal edilen mali hakkın türü, coğrafi kapsamı, ihlal süresi, ihlalin yapıldığı vasıta ve bunun geniş halk kitlesine ulaşımı çalışmanın sanatsal değeri, hitap ettiği kitle, bulunduğu mahal, diğer çalışmalar ile kıyaslanması, davacının sanatçı kişiliği ve tanınmışlığı gibi unsurlar göz önüne alınarak 5846 sayılı Yasanın 68. maddesine göre varsayımsal bedeli tek fotoğraf için 1.500,00 TL; olmak üzere üç kat (3x2 x 1.500) telif bedelinin 9.000,00 TL olarak bilirkişilerce belirlendiği, eylemin gerçekleşmesinde davalının kusuru, ihlalin biçimi; gibi somut olayın tüm şartları dikkate alınarak FSEK 66/4, 68 uyarınca takdiren varsayımsal bedelin iki katı olarak telif tazminatına hükmedilmesinin hakkaniyete uygun düştüğü gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile FSEK 68. madde uyarınca belirlenen varsayımsal bedelin takdiren iki katı olan 6.000,00 TL telif tazminatı ile takdiren 2.000,00 TL manevi tazminatın 27.02.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemlerin reddine karar verilmiştir....

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, 5846 sayılı FSEK'nın 68. maddesi uyarınca talep edilebilecek 3 kat bedel seçeneği dikkate alınarak, aynı yasanın 66/4 maddesi hükmü itibari ile indirim yapılmış bulunmasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/17357
Karar No:2015/2311
K. Tarihi:20.2.2015


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/03/2014 tarih ve 2012/114-2014/44 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili, katılma yoluyla davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davalı ... .... tarafından 2010-2011 sezonu için sergilenen "..." adlı operanın "..." adı altında basılan broşürlerinde, müvekkili tarafından ...in çekimlerinin yapıldığı fotoğrafların kullanıldığını ve bunlardan iki adedine broşürün 2. ve 6. Sayfalarında, orijinallerine aykırı olarak tahrifatlı ve kötü baskılarla yer verildiğini, bu durumun müvekkili tarafından öğrenilmesi üzerine, ..... Noterliği'nin 14/06/2011 tarih ve 17753 sayılı ihtarnamesi ile, FSEK'e aykırı olarak eserlerin kullanımından kaynaklanan 15.000 TL tutarında talep ettiği haklarının kendisine ödenmesini ihtar ettiğini, ancak Bakanlığın, ihtarnameye ve sözlü hatırlatmalara rağmen bugüne kadar olumlu yaklaşım göstermediğini ileri sürerek, FSEK'nın 68. maddesi gereğince 10.000,00 TL maddi tazminat ile 5.000,00 TL manevi tazminatın eylem tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, bestecisi .... olan .... adlı opera eserinin tanıtımı amacıyla ...'nce 2009-2010 sezonu için bir kitapçık hazırlanıp bastırıldığını; kitapçıkta eserle ilgili olanların tanıtıldığını, operanın üreticisi olan ...i tanıtan, onun yaşamı ve eserleri hakkında bilgiler içeren bir yazının da yer aldığını; bu çerçevede kitapçıkta ...in 5 adet fotoğrafına yer verildiğini ve bu fotoğrafların müvekkili Kurum'a bizzat adı geçen tarafından teslim edildiğini ve kitapçıkta kullanılmasını istediğini, aksi halde bu fotoğrafların temininin mümkün olamayacağını, müvekkilinin bir kusurunun bulunmadığını, üzerinde herhangi bir isim, imza ya da tespit yahut teşhise yarayacak bir bilginin bulunmadığını, bunlardan sadece iki adedinin orijinallerine aykırı, tahrifatlı ve kötü baskılarla broşürde kullanıldığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporu kapsamından, davacının emek ve zaman harcayarak, sanatsal çalışması ve birikimi ile dava konusu fotoğrafları oluşturduğu; dava konusu 2 adet fotoğrafın stüdyo ortamında, ışık efektleri kullanılarak hazırlanmış ve hususiyeti yansıtarak kurgulandığı; klasik portre fotoğrafı ya da sıradan vesikalık fotoğraflar olmadıkları, fotoğrafların teknik ve estetik unsurları bir arada değerlendirildiğinde eser mahiyetinde olduğu FSEK 4/1 maddesine göre 'güzel sanat eseri' niteliğini taşıdıkları, davacının tarafından eserlerin kendisine aidiyetini ispat eden negatiflerinin de sunulduğu; bu nedenle FSEK 8/1 maddesine göre eser sahibinın davacı ... olduğu; esasen bu konuda bir çekişmenin bulunmadığı, dava konusu somut olayda davacı fotoğraf sanatçısından alınmış bir izin ve buna ilişkin belgenin bulunmadığı; fotoğraflar kullanılırken davacının isminin de belirtilmediği; davacı sanatçının eserlerinin izinsiz kullanılması nedeniyle manevi haklarının ihlal edildiği, ancak eserin bütünlüğünü bozan bir değiştirme olmadığı, FSEK 14.maddesine göre eserin umuma sunulmasının şekli tarzı ve zamanını belirleme; FSEK 70/1 maddesi gereği 15. madde uyarınca adın belirtilmesi haklarının ihlali nedeniyle, ihlalin niteliği ve boyutuna göre takdiren manevi tazminat tayin edilmesinin hakkaniyete uygun düşeceği; eserin beğeni ölçüsü, estetik görünümü, nitelik ve niceliği, ihlal edilen mali hakkın türü, coğrafi kapsamı, ihlal süresi, ihlalin yapıldığı vasıta ve bunun geniş halk kitlesine ulaşımı çalışmanın sanatsal değeri, hitap ettiği kitle, bulunduğu mahal, diğer çalışmalar ile kıyaslanması, davacının sanatçı kişiliği ve tanınmışlığı gibi unsurlar göz önüne alınarak 5846 sayılı Yasanın 68. maddesine göre varsayımsal bedeli tek fotoğraf için 1.500,00 TL; olmak üzere üç kat (3x2 x 1.500) telif bedelinin 9.000,00 TL olarak bilirkişilerce belirlendiği, eylemin gerçekleşmesinde davalının kusuru, ihlalin biçimi; gibi somut olayın tüm şartları dikkate alınarak FSEK 66/4, 68 uyarınca takdiren varsayımsal bedelin iki katı olarak telif tazminatına hükmedilmesinin hakkaniyete uygun düştüğü gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile FSEK 68. madde uyarınca belirlenen varsayımsal bedelin takdiren iki katı olan 6.000,00 TL telif tazminatı ile takdiren 2.000,00 TL manevi tazminatın 27.02.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemlerin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, 5846 sayılı FSEK'nın 68. maddesi uyarınca talep edilebilecek 3 kat bedel seçeneği dikkate alınarak, aynı yasanın 66/4 maddesi hükmü itibari ile indirim yapılmış bulunmasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 110,30 TL harcın temyiz eden davacıya iadesine, davalı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 20/02/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 15.8.2017 16:51:48.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim