Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Islah kuralları- ıslahla talep edilen manevi tazminatla ilgili hiçbir harç yatırılmamış olması


Özet:

Dosya kapsamından, davacının, .. günlü dava dilekçesinde .. TL maddi tazminat isteminde bulunduğu, manevi tazminat istemini ise saklı tuttuğunu belirttiği, 29/04/2010 günlü oturumda davacı vekilinin " .. " şeklinde beyanda bulunduğu, bu kez davacı vekilinin .. tarihli beyan dilekçesi ile .. TL manevi tazminat ve .. TL maddi tazminat talebinde bulunduklarını dile getirdiği, mahkemece .. tarihli celsede davacı vekiline ıslah dilekçesini harçlandırmak üzere iki haftalık kesin süre verildiği, davacı veklilince .. tarihinde ıslah harcının mahkeme veznesine ödendiği anlaşılmaktadır.

Eldeki dava açıldığı sırada tahsil edilen başvuru harcı, dava dilekçesindeki talep edilen .. TL'lik maddi tazminat istemi için alınmış olup, ıslah dilekçesi ile istenen manevi tazminat istemi yönünden dava dilekçesinde herhangi bir miktar belirtilmemiş ve başvuru harcı yatırılmamıştır. Kaldıki davacı vekilince mahkemeye sunulan .. tarihli beyan dilekçesi, ıslah dilekçesi olarak kabul edilse dahi yasal süre içinde harçlandırılmamıştır.

Şu durumda, davacının usulüne uygun dava dilekçesi ile manevi tazminat istemi bulunmadığına ve hakkında dava bulunmayan manevi tazminat istemini de usulüne uygun olmayan dilekçesiyle ıslah edemeyeceğine göre, mahkemece manevi tazminat talebinin reddi gerekirken istemin bir bölümünün kabulüne karar verilmiş olması doğru olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu


Esas No:2017/0
Karar No:2017/0
K. Tarihi:17.9.2009

4. Hukuk Dairesi         2015/4917 E.  ,  2016/4961 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 17/09/2009 gününde verilen dilekçe ile kişilik haklarının ihlaline dayalı maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 23/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince; 

Dava, kişilik haklarının ihlali nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının sosyal medya hesabında şahsına ait fotoğrafı paylaşmak ve yorum yapmak suretiyle kişilik haklarına zarar verdiğini, bu nedenle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kaldığını iddia ederek maddi tazminat ve tarafında saklı olan manevi tazminat isteminde bulunmuş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini arttırarak yanı sıra manevi tazminat isteminde bulunmuştur. 

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece, maddi tazminat isteminin reddine, manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Islah, iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının istisnalarından olup, taraflardan birinin yapmış olduğu bir usul işlemini tamamen veya kısmen düzeltmesi olarak tanımlanmaktadır. Islah ile taraflar dava sebebini, dava konusunu veya talep sonucunu değiştirebilirler. Usulüne uygun olarak açılmış bir davanın bulunması şartı ile davanın tamamen veya kısmen ıslahı mümkündür. 

Yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı .. 83. maddesinin karşılığı olarak 6100 Sayılı .. 176. maddesi hükme bağlanmıştır. Bahsi geçen maddelere göre, ıslah, usul işlemlerinin kısmen ya da tamamen değiştirilmesine olanak veren bir hukuki kurumdur. Islah taraflara tanınmış bir hak olup tüm dava boyunca ancak bir defa ve .. 177/1 maddesi gereği tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir. Dava dilekçesinde belirtilen dava konusunun ıslah yoluyla artırılması ek dava niteliğinde olmayıp dava dilekçesinin kısmi ıslahı niteliğindedir. Islah kurumu yasada ayrıca düzenlenmesi ve kendine özgü kurallarının bulunması nedeniyle ek dava niteliğinde kabul edilemez.

Islah, duruşmada ya da duruşma dışında yapılabileceği gibi, ıslahın sözlü yapılmasına da bir engel yoktur. Ancak, ıslah duruşmada sözlü olarak yapılıyorsa, bu husus tutanağa geçirilmelidir. Karşı taraf duruşmada hazır değilse, .. 177/2 maddesi gereği ıslah dilekçesi ya da tutanak karşı tarafa tebliğ edilir. Islah karşı tarafın kabulüne bağlı bir hukuki işlem değildir.

Islah kurumu ile davanın talep kısmı değiştiriliyorsa ıslahla birlikte, harç noksanının da tamamlanması gerekecektir. Bu nedenle, ıslah yapan hakimin takdir edeceği teminatı bir hafta içinde mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Bunu yapmaz ise, ıslah yapılmamış sayılır. Burada belirtilen teminat, tahmine dayalı olarak belirlenir ve .. 178/2 maddesi gereği, gerçek zarar ortaya çıktığında, eksik varsa tamamlattırılır fazla varsa iade edilir.

Dosya kapsamından, davacının, .. günlü dava dilekçesinde .. TL maddi tazminat isteminde bulunduğu, manevi tazminat istemini ise saklı tuttuğunu belirttiği, 29/04/2010 günlü oturumda davacı vekilinin " .. " şeklinde beyanda bulunduğu, bu kez davacı vekilinin .. tarihli beyan dilekçesi ile .. TL manevi tazminat ve .. TL maddi tazminat talebinde bulunduklarını dile getirdiği, mahkemece .. tarihli celsede davacı vekiline ıslah dilekçesini harçlandırmak üzere iki haftalık kesin süre verildiği, davacı veklilince .. tarihinde ıslah harcının mahkeme veznesine ödendiği anlaşılmaktadır.

Eldeki dava açıldığı sırada tahsil edilen başvuru harcı, dava dilekçesindeki talep edilen .. TL'lik maddi tazminat istemi için alınmış olup, ıslah dilekçesi ile istenen manevi tazminat istemi yönünden dava dilekçesinde herhangi bir miktar belirtilmemiş ve başvuru harcı yatırılmamıştır. Kaldıki davacı vekilince mahkemeye sunulan .. tarihli beyan dilekçesi, ıslah dilekçesi olarak kabul edilse dahi yasal süre içinde harçlandırılmamıştır.

Şu durumda, davacının usulüne uygun dava dilekçesi ile manevi tazminat istemi bulunmadığına ve hakkında dava bulunmayan manevi tazminat istemini de usulüne uygun olmayan dilekçesiyle ıslah edemeyeceğine göre, mahkemece manevi tazminat talebinin reddi gerekirken istemin bir bölümünün kabulüne karar verilmiş olması doğru olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte açıklanan nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, davacının tüm, davalının öteki temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 13/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


Ekleme Tarihi: 11.8.2017 14:29:48.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim