Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kısa kararda vekalet ücreti yönünden hüküm kurulmamış olması, kanun yolu süresinin başlanğıcı


Özet:

Şikayetçi borçlunun, ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verildiği, kısa kararda vekalet ücreti yönünden hüküm kurulmadığı, gerekçeli kararda ise, şikayetçi borçlu lehine 600 TL vekalet ücretine hükmedildiği anlaşılmaktadır.


Borçlunun vekalet ücretine yönelik temyiz istemi, Dairemizce tefhim tarihi nazara alınarak süresinde olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.


HGK'nun 24.06.2006 tarih ve 2006/21-198 E.-2006/249 K. sayılı ilamında; "Mahkeme kararına karşı yapılan davacı temyizi kısa kararın tefhiminden itibaren süresi içinde yapılmamış ise de, kısa kararın, HUMK'nun 388. maddesinde belirtilen hususların hepsini kapsamadığı görülmektedir. Bu nedenle mahkemece tesis edilen temyiz dilekçesinin reddine dair kararın kaldırılması gerekmiştir" şeklinde karar verildiği görülmektedir.


Somut olayda, borçlu vekiline gerekçeli karar 08.04.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Temyiz konusu yaptığı lehine davalı sayısı kadar vekalet ücretine hükmedilmediğini gerekçeli kararın tebliği ile öğrendiğinden, borçlu vekilinin vekalet ücretine yönelik 14.04.2016 tarihli temyizinin süresinde olduğu anlaşılmakla, Dairemizin 17.10.2016 tarih ve 2016/16599 E., 2016/21694 K. sayılı temyiz dilekçesinin süre aşımı bakımından reddine ilişkin kararının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verildikten sonra, borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi:

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2017/23
Karar No:2017/5076
K. Tarihi:


İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Gaziantep 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 25/03/2016
NUMARASI : 2015/855-2016/251


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizine ilişkin dilekçenin reddini mutazammın 17.10.2016 tarih ve 2016/16599-21694 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


Şikayetçi borçlunun, ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verildiği, kısa kararda vekalet ücreti yönünden hüküm kurulmadığı, gerekçeli kararda ise, şikayetçi borçlu lehine 600 TL vekalet ücretine hükmedildiği anlaşılmaktadır.


Borçlunun vekalet ücretine yönelik temyiz istemi, Dairemizce tefhim tarihi nazara alınarak süresinde olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.


HGK'nun 24.06.2006 tarih ve 2006/21-198 E.-2006/249 K. sayılı ilamında; "Mahkeme kararına karşı yapılan davacı temyizi kısa kararın tefhiminden itibaren süresi içinde yapılmamış ise de, kısa kararın, HUMK'nun 388. maddesinde belirtilen hususların hepsini kapsamadığı görülmektedir. Bu nedenle mahkemece tesis edilen temyiz dilekçesinin reddine dair kararın kaldırılması gerekmiştir" şeklinde karar verildiği görülmektedir.


Somut olayda, borçlu vekiline gerekçeli karar 08.04.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Temyiz konusu yaptığı lehine davalı sayısı kadar vekalet ücretine hükmedilmediğini gerekçeli kararın tebliği ile öğrendiğinden, borçlu vekilinin vekalet ücretine yönelik 14.04.2016 tarihli temyizinin süresinde olduğu anlaşılmakla, Dairemizin 17.10.2016 tarih ve 2016/16599 E., 2016/21694 K. sayılı temyiz dilekçesinin süre aşımı bakımından reddine ilişkin kararının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verildikten sonra, borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi:


İİK'nun 4949 sayılı Kanun'la değiştirilen 363/1.maddesinin son cümlesindeki kesinlik sınırının aynı Kanunun ek 1. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 01.01.2016 tarihinden itibaren artırılan miktarı dikkate alındığında uyuşmazlık konusu değerin 6.310,00 TL'yi geçmediği anlaşıldığından mahkeme kararının temyiz kabiliyeti yoktur.
Temyiz dilekçesinin (REDDİNE), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
E. UZUNER
Üye
F. ALTINOK
Üye
Y. Z. AKSOY
Üye
A. TUNCAL
Üye
G. HEYBETL.B.


Ekleme Tarihi: 13.6.2017 16:42:01.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim