Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Taşınır ihalesinin feshi araç ihalesinin feshi ihalenin satış masraflarının, muhammen bedelin yarısı ve satış masrafları tutarını aşmamasıÖzet:

 Motorlu taşıtlar vergisi ise, satışı yapılan taşınır mal ile temin edilmiş bir alacak olmayıp, rüçhanlı olup olmadığı hususu derece kararının düzenlenmesinde dikkate alınacaktır. Dolayısıyla taşınırın satış bedelinin, motorlu taşıtlar vergisi alacağını karşılaması gerekmez.

Kanun No:2004   Madde No:129   Fıkra:Tümü

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/14483
Karar No:2015/18813
K. Tarihi:2.7.2015Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun taşınır ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; satış bedelinin muhammen bedelin %50 si ile motorlu taşıtlar vergisi ve satış masrafları toplamını karşılamadığı ve ödeme emri, 22 örnek davet kağıdı, hapis hakkı defter tanzim tutanağının tek bir tebligatla tebliğ edildiği gerekçesi ile ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK'nun 134.maddesinde ihalenin fesih nedenleri açıkça gösterilmemiştir. Anılan maddede; "ihalenin BK.226.maddesinde yazılı", "satış ilanının tebliğ edilmemiş olması", "satılan malın esaslı niteliklerindeki hata" ve "ihaledeki fesat" nedenleriyle ihalenin feshedileceğine değinilmiştir.
İhalenin fesih nedenleri, gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay uygulamasında;
1) İhaleye fesat karıştırılmış olması,
2) Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,
3) İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,
4)Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması, şeklinde sıralanabilir.
Buna göre, ödeme emri, 22 örnek davet kağıdı, hapis hakkı defter tanzim tutanağının tek bir tebligatla tebliğ edilmiş olması yukarıda belirtilen ihalenin feshi nedenlerinden değildir.


Öte yandan satış kararı tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK'nun 129. maddesinde; arttırma bedelinin, malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerektiğine ilişkin düzenleme yer almaktadır. Maddede yer alan "rüçhanlı alacak" sözcüğü, o taşınırla temin edilen alacaklar olup, bu da rehin alacağıdır. Motorlu taşıtlar vergisi ise, satışı yapılan taşınır mal ile temin edilmiş bir alacak olmayıp, rüçhanlı olup olmadığı hususu derece kararının düzenlenmesinde dikkate alınacaktır. Dolayısıyla taşınırın satış bedelinin, motorlu taşıtlar vergisi alacağını karşılaması gerekmez.


O halde mahkemece, İİK'nun 129. maddesine göre satış masraflarının, Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde tespit edilmesi ile ihale bedelinin, muhammen bedelin %50’sine satış masraflarının ilave edilmesi ile oluşan miktarı karşılayıp karşılamadığı belirlendikten sonra, karşılamıyor ise bu nedenle ihalenin feshine, karşıladığının anlaşılması halinde ise, borçlunun sair şikayetlerinin incelenmesi ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2015 gününde oybirliğiyle karar

Ekleme Tarihi: 16.12.2015 19:22:29.
Bu karar
ihalenin feshi sebepleri ihalenin feshi süresi ihalenin feshi yargıtay kararları ihalenin feshi temyiz ihalenin feshi para cezası ihalenin feshi iik

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim