Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Haksız fiil - tanıma - yetki kuralı - yerleşim yeri - haksız eylem - temyiz süresi - tazminat davaları


Özet:1- Karar, davalılar tarafından temyiz edilmiştir. Davalılardan ...'ya gerekçeli karar, 12/12/2014 gününde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi ise 06/01/2015 gününde verilmiştir. HUMK’un 432/1. maddesi uyarınca temyiz süresi onbeş gündür. Kararın tebliğ tarihi ile temyiz edildiği gün gözetildiğinde onbeş günlük yasal süresinin geçtiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle davalılardan ...'nın temyiz dilekçesi reddedilmelidir....

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 16. maddesine göre “Haksız fiilden doğan davalarda haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir”. Anılan Kanun hükmü haksız eylemden kaynaklanan tazminat davaları için özel yetki kuralı olup, davacıya seçimlik hak tanımaktadır....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/3621
Karar No:2016/2383
K. Tarihi:21.6.2013


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğeri aleyhine 21/06/2013 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 25/11/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar ... ve ... tarafından süresi içinde istenilmekle davalılardan ...'nın temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1- Karar, davalılar tarafından temyiz edilmiştir. Davalılardan ...'ya gerekçeli karar, 12/12/2014 gününde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi ise 06/01/2015 gününde verilmiştir. HUMK’un 432/1. maddesi uyarınca temyiz süresi onbeş gündür. Kararın tebliğ tarihi ile temyiz edildiği gün gözetildiğinde onbeş günlük yasal süresinin geçtiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle davalılardan ...'nın temyiz dilekçesi reddedilmelidir.
2-Davalı ...'nın temyiz itirazları yönünden;
Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, süresi içinde davalılardan ... tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalıların kasten yaralama ve hakaret eylemleri nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararın giderilmesini istemiştir.
Davalılar, süresinde yetki itirazı ve zamanaşımı def'inde bulunmuş, esas bakımından da davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece, maddi tazminat isteminin reddine, manevi tazminat isteminin ise kısmen kabulüne karar verilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 16. maddesine göre “Haksız fiilden doğan davalarda haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir”. Anılan Kanun hükmü haksız eylemden kaynaklanan tazminat davaları için özel yetki kuralı olup, davacıya seçimlik hak tanımaktadır.
Aynı Kanunu'nun 116/a maddesinde; "Kesin yetki kuralının bulunmadığı hâllerde yetki itirazı" ilk itirazlar arasında sayılmıştır. 138. maddenin 1. bendinde; "Mahkeme, öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir; gerektiği takdirde kararını vermeden önce, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinleyebilir." 138. maddenin 3. bendinde; "İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenir ve karara bağlanır." ifadeleri yer almaktadır. Ön sorunların incelenmesi usulünü gösteren 164. maddenin 3. bendinde ise; "Hâkim, ön sorun hakkındaki kararını taraflara tefhim veya tebliğ eder." şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.
Dosya içeriğinden; dava dilekçesinin davalılara 18/07/2013 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, davalılardan ...'nın 01/08/2013, ...'nın ise 30/07/2013 tarihinde sundukları cevap dilekçeleriyle süresi içerisinde yetki itirazı ve zamanaşımı definde bulundukları anlaşılmıştır. Mahkemece, davalıların yetki itirazı ve zamanaşımı def'i hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden, işin esasına geçilerek hüküm kurulması doğru görülmemiş bozmayı gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) nolu gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davalılardan ...'nın temyiz isteminin ilk bentte açıklanan nedenlerle reddine, bozma nedenine göre davalılardan ...'nın diğer temyiz nedenlerinin incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 24/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 3.7.2016 19:21:50.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim