Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Taşınmaz - asliye hukuk mahkemesi - kadastro - satis vaadi sozlesmesi - icra - keşif - nüfus kayıtları - karar harcı - tanık sözleri


Özet:getirtilmemiş, çekişmeli taşınmaza yönelik alınan beyanlar denetlenmemiştir. Doğru sonuca ulaşmak için; çekişmeli taşınmazların tespit malikleri ile davalılar arasındaki bağı gösterir nüfus kayıtları Nüfus Müdürlüğünden, çekişmeli 117 ada 86 parsele ait Kadastro Mahkemesinin .., .. Esas-Karar sayılı dava dosyası bulunduğu yerden, çekişmeli taşınmazlara komşu parsellerin tutanak örnekleri ile varsa dayanağı kayıtlar Tapu Müdürlüğünden getirtilmeli, sonrasında mahallinde yaşlı ve yöreyi iyi bilen şahıslar arasından seçilecek yerel bilirkişiler, taraf tanıkları ve fen bilirkişi aracılığıyla keşif icra edilmelidir. Taşınmazın başında icra edilecek keşif sırasında davacı dayanağı Asliye Hukuk Mahkemesi ilamı ve dayanağı kroki ile satış vaadi sözleşmesi uygulanmalı, yazılı hudutlar yerel bilirkişilere zeminde göstertilmeli, yerel bilirkişilerin zeminde gösterdiği hudutlar teknik bilirkişiye harita üzerinde işaretlettirilmeli, yerel bilirkişiler ve taraf tanıklarından çekişmeli taşınmaz ve taşınmaz bölümünün öncesinin ne olduğu, davacının taşınmazlar üzerinde zilyetliğin bulunup bulunmadığı, varsa hangi tarihte ve ne zaman başladığı, zilyetliğin sürdürülüş biçimi, kimden kime ve nasıl intikal ettiği, kim tarafından ne şekilde kullanıldığı hususları etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılmalı, yerel bilirkişi ve tanık sözleri komşu parsel tutanakları içeriği ile denetlenmeli, teknik bilirkişiden davacı dayanağı Asliye Hukuk Mahkemesi ilamı ve dayanağı kroki ile satış vaadi sözleşmesinde yazılı hudutları belirtir, Asliye Hukuk Mahkemesi kararı dayanağı krokiyi ölçekleri eşitlenmiş olarak kadastro paftası ile çakıştırır şekilde gösterir ve keşfi takibe imkan verir gerekçeli kroki ve rapor alınmalı, somut olayda Asliye Hukuk Mahkemesi ilamında taraf olan Mustafa davalılar ile akdi veya ırsi ilişkisi olup olmadığı belirlenerek gerek Asliye Hukuk Mahkemesi gerekse Kadastro Mahkemesinde görülen dava dosyaları ile o dosyalarda alınan beyanların davaya etkisi tartışılmalı, bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetsiz, olup, davacı vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının temyiz edene iadesine, 13.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/19593
Karar No:2015/11650
K. Tarihi:13.10.2015


MAHKEMESİ : SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sonucu ... Mahallesi çalışma alanında bulunan .. ada 79 ve 86 parsel sayılı sırasıyla 2.460,93 ve 19,36 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlardan irsen intikal, paylaşma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle 117 ada 79 ..adına tespit ve intikal nedeni ile davalılar ..... ile arkadaşları adına tescil, 117 ada 86 parsel ise .. ve .. adına eşit paylarla tespit ve davalılar.... ile arkadaşları adına hükmen tescil edilmiştir. Davacı.... satın alma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak adına tescil istemi ile dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141/3 maddesi “mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak" yazılmasını zorunlu kıldığı gibi; bu zorunluluk, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297 ve 298. maddelerinin de amir hükmü olup adil yargılanma hakkının garantileri arasında yer alan "aleni yargılanma ilkesi" ve "hukuki dinlenilme hakkı" da, kararların gerekçeli olmasını zorunlu kılar. Ne varki mahkemenin oluşturduğu gerekçeden davanın hangi nedenle reddedildiği anlaşılamamıştır. Öte yandan mahkemece çekişmeli taşınmaz ve taşınmaz bölümü yönünden usulüne uygun zilyetlik araştırması yapılmamış, davacı yararına edinme koşullarının oluşup oluşmadığı değerlendirilmemiş, davacının dayanağı 1971 tarihli satış vaadi sözleşmesi yerine uygulanmamış, yerel bilirkişi ve tanık beyanlarının denetlenmesi açısından komşu parsel tutanakları dahi getirtilmemiştir. Davacı dayanağı Asliye Hukuk Mahkemesine ait .. - .. Esas - Karar sayılı dava dosyasında düzenlenen kroki ve mahkeme ilamı yerel bilirkişiler ve tanık eliyle yerine uygulanmamış, anılan ilam ve krokinin çekişmeli taşınmazları kapsayıp kapsamadığı hususunda fen bilirkişiden rapor alınmadığı gibi, dayanak Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasının davadaki ispat gücü hükmün gerekçesinde değerlendirilmemiştir. Kaldı ki çekişmeli .. ada.. parsel sayılı taşınmazın Kadastro Mahkemesinin .., .. Esas - Karar sayılı hükmü ile tescil edilmesine rağmen söz konusu dava dosyası
getirtilmemiş, çekişmeli taşınmaza yönelik alınan beyanlar denetlenmemiştir. Doğru sonuca ulaşmak için; çekişmeli taşınmazların tespit malikleri ile davalılar arasındaki bağı gösterir nüfus kayıtları Nüfus Müdürlüğünden, çekişmeli 117 ada 86 parsele ait Kadastro Mahkemesinin .., .. Esas-Karar sayılı dava dosyası bulunduğu yerden, çekişmeli taşınmazlara komşu parsellerin tutanak örnekleri ile varsa dayanağı kayıtlar Tapu Müdürlüğünden getirtilmeli, sonrasında mahallinde yaşlı ve yöreyi iyi bilen şahıslar arasından seçilecek yerel bilirkişiler, taraf tanıkları ve fen bilirkişi aracılığıyla keşif icra edilmelidir. Taşınmazın başında icra edilecek keşif sırasında davacı dayanağı Asliye Hukuk Mahkemesi ilamı ve dayanağı kroki ile satış vaadi sözleşmesi uygulanmalı, yazılı hudutlar yerel bilirkişilere zeminde göstertilmeli, yerel bilirkişilerin zeminde gösterdiği hudutlar teknik bilirkişiye harita üzerinde işaretlettirilmeli, yerel bilirkişiler ve taraf tanıklarından çekişmeli taşınmaz ve taşınmaz bölümünün öncesinin ne olduğu, davacının taşınmazlar üzerinde zilyetliğin bulunup bulunmadığı, varsa hangi tarihte ve ne zaman başladığı, zilyetliğin sürdürülüş biçimi, kimden kime ve nasıl intikal ettiği, kim tarafından ne şekilde kullanıldığı hususları etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılmalı, yerel bilirkişi ve tanık sözleri komşu parsel tutanakları içeriği ile denetlenmeli, teknik bilirkişiden davacı dayanağı Asliye Hukuk Mahkemesi ilamı ve dayanağı kroki ile satış vaadi sözleşmesinde yazılı hudutları belirtir, Asliye Hukuk Mahkemesi kararı dayanağı krokiyi ölçekleri eşitlenmiş olarak kadastro paftası ile çakıştırır şekilde gösterir ve keşfi takibe imkan verir gerekçeli kroki ve rapor alınmalı, somut olayda Asliye Hukuk Mahkemesi ilamında taraf olan Mustafa davalılar ile akdi veya ırsi ilişkisi olup olmadığı belirlenerek gerek Asliye Hukuk Mahkemesi gerekse Kadastro Mahkemesinde görülen dava dosyaları ile o dosyalarda alınan beyanların davaya etkisi tartışılmalı, bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetsiz, olup, davacı vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının temyiz edene iadesine, 13.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 2.7.2016 22:59:28.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim