Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Bilirkişi raporu - tescil - kadastro - taşınmaz mal - keşif


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/21653
Karar No:2015/12044
K. Tarihi:19.10.2015


MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sonucu .. Köyü çalışma alanında bulunan . ada . parsel sayılı 244.933,25 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve işlenerek tarıma elverişli hale dönüştürülmesi mümkün olan yerlerden olması nedeniyle ham toprak vasfıyla Hazine adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ... Turizm Anonim Şirketi, satın alma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak tapu iptal ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulü ile çekişmeli 135 ada 96 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 202.720,09 metrekare yüzölçümündeki bölümünün tapu kaydının iptali ile davacı .... Turizm Anonim Şirketi adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece, çekişmeli 135 ada 96 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 202.720,09 metrekare yüzölçümündeki bölümü üzerinde davacı şirket lehine zilyetlikle edinme koşullarının gerçekleştiği gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de, mahkemenin kabulü dosya kapsamına uygun düşmemektedir. Taşınmaz ham toprak niteliği ile tespit ve tescil edilmiş olup mahkemece yapılan keşifte dinlenen yerel bilirkişiler, tespit bilirkişileri ve davacı tanıkları çekişmeli taşınmazın fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen bölümünün davacı şirketçe harfiyat dökmek suretiyle kullandığını beyan etmiştir. Harfiyat dökmek ekonomik yarar sağlayan kullanım şekli sayılmayacağı gibi davacı şirket adına yalnızca taşınmazın sınırında bulunan aynı ada 70, 95, 97 ve 98 parsel sayılı taşınmazlarla belgesizden 100 dönümü aşan taşınmazın tespit ve tescil edildiği anlaşıldığına göre, 3402 sayılı Kadastro Yasası'nın 14. maddesinde aynı çalışma alanı içerisinde belgesiz zilyetliğe dayalı olarak bir kimsenin sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar taşınmaz mal iktisap edebileceği öngörülmüş olması karşısında davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmiş olması isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 19.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 2.7.2016 22:53:33.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim