Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Taşınmaz - keşif - bilirkişi raporu - karar harcı - mahalli bilirkişi


Özet:Mahkemece, hükmüne uyulan bozma ilamı uyarınca yapılan yargılama sonucunda, çekişmeli 135 ada 27 parsel sayılı taşınmazın 13.08.2014 tarihli fen bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen bölümü üzerinde davacı .... yararına zilyetlikle iktisap şartlarının gerçekleştiği kabul edilmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de; bozma ilamının gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Bozma ilamında; davalı tarafın dayandığı ve davacı tarafın karşı çıkmadığı 02.10.1995 tarihli senede göre ... Mermer sınırının neresi olduğu, satış tarihinden tespit tarihine kadar (B) harfi ile gösterilen yeri kimin kullandığı hususlarının mahalli bilirkişi ve taraf tanıklarından tereddüde yer bırakmayacak şekilde etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılması gereğine değinilmesine rağmen davalının dayandığı satış senedinin güney hududunda yazılı ... Mermer sınırının neresi olduğu tereddütsüz olarak belirlenmediği gibi keşifte dinlenen yerel bilirkişi ve davacı tanıklarınca, 13.08.2014 tarihli fen bilirkişi raporunda çekişmeli 135 ada 27 parsel sayılı taşınmazın sarı renkle gösterilen kısmında önceden davacı tarafından çekilen duvar olduğu, bu duvar yıkıldıktan sonra davalı tarafından taşınmazın (B) harfli yerini de içine alacak şekilde yeni bir duvar yapıldığı beyan edilmesine rağmen yeni duvarın davalı tarafından ne zaman yapıldığı ve (B) harfli yer üzerindeki zilyetliğin kim tarafından ne şekilde sürdürüldüğü hususlarında yerel bilirkişi ve tanıkların soyut beyanları ile yetinilmiştir. O halde doğru sonuca ulaşılabilmesi için; mahallinde yaşlı, tarafsız, yöreyi iyi bilen, davada yararı bulunmayan şahıslar arasından seçilecek yerel bilirkişiler ve taraf tanıkları huzuru ile yeniden keşif yapılmalıdır. Yapılacak keşifte; bilirkişiler ve taraf tanıklarından, davalı tarafın dayandığı senette ... Mermer olarak gösterilen sınırın neresi olduğu, davacı tarafından yapılan duvarın ne zaman yıkıldığı, davalı tarafından yeni duvarın ne zaman yapıldığı, davacının davalı tarafından yapılan duvara karşı çıkıp çıkmadığı, karşı çıkmadıysa nedeninin ne olduğu, (B) harfi ile gösterilen taşınmaz bölümünün hangi tarihten itibaren kimin zilyetliğinde olduğu ve zilyetliğin ne şekilde sürdürüldüğü tereddüde yer bırakmayacak şekilde etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılmalı, fen bilirkişisinden keşfi izlemeye elverişli rapor ve harita düzenlemesi istenilmeli, daha sonra iddia ve savunma çerçevesinde toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mahkemece bu yönler göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, davalı ... temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edene iadesine,...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/21486
Karar No:2015/12035
K. Tarihi:19.10.2015


MAHKEMESİ : SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Yargıtay bozma ilamında özetle; “mahkemece, davalı tarafın dayandığı satış senedinde ... olarak gösterilen sınırın satış tarihi olan 1995 yılından tespit tarihine kadar temyize konu (B) harfi ile gösterilen taşınmaz bölümünün kim tarafından kullanıldığının, belirlenmeye çalışılması keşif sırasında mahalli bilirkişilerin eski duvar yeri olarak gösterdikleri yerin teknik bilirkişi tarafından düzenlenen kroki üzerinde işaretlenmesi ve bu duvarın kim tarafından hangi tarihte yapıldığının araştırılması” gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilmına uyularak yapılan yargılama sonunda fen bilirkişisi raporunda (B) harfi ile gösterilen 134,86 metrekarelik bölümün davacı adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece, hükmüne uyulan bozma ilamı uyarınca yapılan yargılama sonucunda, çekişmeli 135 ada 27 parsel sayılı taşınmazın 13.08.2014 tarihli fen bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen bölümü üzerinde davacı .... yararına zilyetlikle iktisap şartlarının gerçekleştiği kabul edilmek suretiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de; bozma ilamının gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Bozma ilamında; davalı tarafın dayandığı ve davacı tarafın karşı çıkmadığı 02.10.1995 tarihli senede göre ... Mermer sınırının neresi olduğu, satış tarihinden tespit tarihine kadar (B) harfi ile gösterilen yeri kimin kullandığı hususlarının mahalli bilirkişi ve taraf tanıklarından tereddüde yer bırakmayacak şekilde etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılması gereğine değinilmesine rağmen davalının dayandığı satış senedinin güney hududunda yazılı ... Mermer sınırının neresi olduğu tereddütsüz olarak belirlenmediği gibi keşifte dinlenen yerel bilirkişi ve davacı tanıklarınca, 13.08.2014 tarihli fen bilirkişi raporunda çekişmeli 135 ada 27 parsel sayılı taşınmazın sarı renkle gösterilen kısmında önceden davacı tarafından çekilen duvar olduğu, bu duvar yıkıldıktan sonra davalı tarafından taşınmazın (B) harfli yerini de içine alacak şekilde yeni bir duvar yapıldığı beyan edilmesine rağmen yeni duvarın davalı tarafından ne zaman yapıldığı ve (B) harfli yer üzerindeki zilyetliğin kim tarafından ne şekilde sürdürüldüğü hususlarında yerel bilirkişi ve tanıkların soyut beyanları ile yetinilmiştir. O halde doğru sonuca ulaşılabilmesi için; mahallinde yaşlı, tarafsız, yöreyi iyi bilen, davada yararı bulunmayan şahıslar arasından seçilecek yerel bilirkişiler ve taraf tanıkları huzuru ile yeniden keşif yapılmalıdır. Yapılacak keşifte; bilirkişiler ve taraf tanıklarından, davalı tarafın dayandığı senette ... Mermer olarak gösterilen sınırın neresi olduğu, davacı tarafından yapılan duvarın ne zaman yıkıldığı, davalı tarafından yeni duvarın ne zaman yapıldığı, davacının davalı tarafından yapılan duvara karşı çıkıp çıkmadığı, karşı çıkmadıysa nedeninin ne olduğu, (B) harfi ile gösterilen taşınmaz bölümünün hangi tarihten itibaren kimin zilyetliğinde olduğu ve zilyetliğin ne şekilde sürdürüldüğü tereddüde yer bırakmayacak şekilde etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılmalı, fen bilirkişisinden keşfi izlemeye elverişli rapor ve harita düzenlemesi istenilmeli, daha sonra iddia ve savunma çerçevesinde toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mahkemece bu yönler göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, davalı ... temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edene iadesine,
19.10.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
Ekleme Tarihi: 2.7.2016 22:52:31.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim