Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Taşınmaz - imar planı - mahalli bilirkişi - tescil - kadastro - bilirkişi raporu - mülk edinme - büyükşehir belediyesi - taraf teşkili - tarım arazisi


Özet:Yargıtay bozma ilamında özetle; davacının davasını teknik bilirkişi raporunda davaya konu taşınmazın ... Köyü sınırları içerisinde kaldığının belirlenmesi karşısında ilgili kamu tüzel kişisi olarak bu köye yönelterek taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına girilmesi, teknik bilirkişinin düzenlediği raporda kadastro çalışmalarında 8 nolu paftada kuru dere yatağı olarak gösterildiği,ziraat bilirkişi tarafından düzenlenen raporda ise (A) ile gösterilen yerin 2. sınıf, (B) ile gösterilen yerin ise üzerinde meraya has bitki örtüsü bulunan 4. sınıf tarım arazisi olarak değerlendirilmesi karşısında, taşınmazın hangi tarihte ve hangi nedenle tespit harici bırakıldığının Kadastro Müdürlüğünden sorulması, dava konusu taşınmazların sınırında bulunan davacı tarafça öne sürülen 338 parseli Hazineden satın aldığı savı karşısında, bu parsel ve komşu diğer parsellerin tapu kayıtları ve dayanak belgelerinin eksiksiz olarak getirtilip dosya arasına konulması, satın ve devralındığı tarihten dava tarihine kadar kazanma koşullarının geçip geçmediğinin araştırılması, 3402. sayılı Kanun' un 14. maddesi uyarınca aynı çalışma alanı içerisinde davacı adına belgesizden tespit ve tescil edilmiş taşınmaz olup olmadığının araştırılması ve kazanma koşulu oluşmuş ve kazanmaya engel bir hal yok ise taşınmazın bulunduğu çalışma alanı göz önüne alınarak 713/4'teki ilanlar yapılarak sonucunun beklenmesi, ondan sonra uyuşmazlık hakkında bir hüküm kurulması” gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne, Yöreli Mahallesi' nde bulunan ve fen bilirkişi tarafından düzenlenen 20/06/2014 havale tarihli rapor eki ve krokilerinde (A) harfi ile gösterilen 6.040,09 metrekarelik kısım ile (B) harfi ile gösterilen 4.437,11 metrekarelik kısımların davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, davalılar Hazine vekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi vekili tarafından temyiz edilmiştir....

Mahkemece 30.4.2014 tarihinde taşınmazın bulunduğu ....Köyünden dinlenen mahalli bilirkişiler dava konusu taşınmazın davacının kullanımı öncesinde Y. Köyüne ait mera olduğunu belirtmeleri üzerine; mera iddiası bulunması nedeniyle 4.7.2014 tarihinde yapılan ve bu kez davacının köyü olan... Köyü'nden dinlenen mahalli bilirkişiler ise mera olmadığı ve taşınmazın ...Köyü sınırları içerisinde kaldığı, .... Köyü ile sınır olduğu iddiasında bulunduklarına göre, Yöreli ve... Köyleri dışında dava konusu taşınmaza yakın olan ve dava konusu taşınmazın bulunduğu yöreyi iyi bilen komşu köylerden seçilecek yerel bilirkişi ve tanıklar, fen ve 3 kişilik ziraat bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılmalı, davacının talep ettiği alan fen bilirkişi raporunda yüzölçümüde gösterir şekilde krokide işaretlenmeli, kadim mera olup olmadığı hususunda beyanlar arasındaki çelişkiler giderilmeli, taşınmazın kadim mera olduğunun anlaşılması halinde bu gibi yerlerin zilyetlik süresi neye ulaşırsa ulaşsın iktisabının mümkün olmadığı düşünülmeli, kadim mera olmadığının anlaşılması halinde ise taşınmazın imar planı kapsamında kalıp kalmadığı, kalıyor ise imar planının onay tarihi ilgili yerlerden sorularak dosya arasına alınmalı, imar planı içerisinde kalması halinde onay tarihine kadar zilyetlikle mülk edinme koşullarının oluşup oluşmadığı saptanmalı; bundan sonra toplanmış ve toplanacak tüm delillere göre bir karar verilmelidir...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/21448
Karar No:2015/12671
K. Tarihi:27.10.2015


MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Yargıtay bozma ilamında özetle; davacının davasını teknik bilirkişi raporunda davaya konu taşınmazın ... Köyü sınırları içerisinde kaldığının belirlenmesi karşısında ilgili kamu tüzel kişisi olarak bu köye yönelterek taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına girilmesi, teknik bilirkişinin düzenlediği raporda kadastro çalışmalarında 8 nolu paftada kuru dere yatağı olarak gösterildiği,ziraat bilirkişi tarafından düzenlenen raporda ise (A) ile gösterilen yerin 2. sınıf, (B) ile gösterilen yerin ise üzerinde meraya has bitki örtüsü bulunan 4. sınıf tarım arazisi olarak değerlendirilmesi karşısında, taşınmazın hangi tarihte ve hangi nedenle tespit harici bırakıldığının Kadastro Müdürlüğünden sorulması, dava konusu taşınmazların sınırında bulunan davacı tarafça öne sürülen 338 parseli Hazineden satın aldığı savı karşısında, bu parsel ve komşu diğer parsellerin tapu kayıtları ve dayanak belgelerinin eksiksiz olarak getirtilip dosya arasına konulması, satın ve devralındığı tarihten dava tarihine kadar kazanma koşullarının geçip geçmediğinin araştırılması, 3402. sayılı Kanun' un 14. maddesi uyarınca aynı çalışma alanı içerisinde davacı adına belgesizden tespit ve tescil edilmiş taşınmaz olup olmadığının araştırılması ve kazanma koşulu oluşmuş ve kazanmaya engel bir hal yok ise taşınmazın bulunduğu çalışma alanı göz önüne alınarak 713/4'teki ilanlar yapılarak sonucunun beklenmesi, ondan sonra uyuşmazlık hakkında bir hüküm kurulması” gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne, Yöreli Mahallesi' nde bulunan ve fen bilirkişi tarafından düzenlenen 20/06/2014 havale tarihli rapor eki ve krokilerinde (A) harfi ile gösterilen 6.040,09 metrekarelik kısım ile (B) harfi ile gösterilen 4.437,11 metrekarelik kısımların davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, davalılar Hazine vekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece 30.4.2014 tarihinde taşınmazın bulunduğu ....Köyünden dinlenen mahalli bilirkişiler dava konusu taşınmazın davacının kullanımı öncesinde Y. Köyüne ait mera olduğunu belirtmeleri üzerine; mera iddiası bulunması nedeniyle 4.7.2014 tarihinde yapılan ve bu kez davacının köyü olan... Köyü'nden dinlenen mahalli bilirkişiler ise mera olmadığı ve taşınmazın ...Köyü sınırları içerisinde kaldığı, .... Köyü ile sınır olduğu iddiasında bulunduklarına göre, Yöreli ve... Köyleri dışında dava konusu taşınmaza yakın olan ve dava konusu taşınmazın bulunduğu yöreyi iyi bilen komşu köylerden seçilecek yerel bilirkişi ve tanıklar, fen ve 3 kişilik ziraat bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılmalı, davacının talep ettiği alan fen bilirkişi raporunda yüzölçümüde gösterir şekilde krokide işaretlenmeli, kadim mera olup olmadığı hususunda beyanlar arasındaki çelişkiler giderilmeli, taşınmazın kadim mera olduğunun anlaşılması halinde bu gibi yerlerin zilyetlik süresi neye ulaşırsa ulaşsın iktisabının mümkün olmadığı düşünülmeli, kadim mera olmadığının anlaşılması halinde ise taşınmazın imar planı kapsamında kalıp kalmadığı, kalıyor ise imar planının onay tarihi ilgili yerlerden sorularak dosya arasına alınmalı, imar planı içerisinde kalması halinde onay tarihine kadar zilyetlikle mülk edinme koşullarının oluşup oluşmadığı saptanmalı; bundan sonra toplanmış ve toplanacak tüm delillere göre bir karar verilmelidir. Kabule göre de Mahkemece hükme esas alınan 20/6/2014 havale tarihli fen bilirkişi raporu infaza elverişli değildir. Anılan rapor jeodezi ve fotogrametri mühendisi tarafından düzenlenmiş ve (A) ve (B) harfleri ile gösterilen taşınmazın hudutları ve hava fotoğraflarındaki durumları yönünden inceleme yapılmış; ancak (A) ve (B) harfleri ile gösterilen ve davacı adına tesciline karar verilen kısımların yözölçümleri gösterilmemiştir. Açıklanan nedenlerle davalı Hazine ve .... vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmekle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davalı Belediye Başkanlığına iadesine, 27.10.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
Ekleme Tarihi: 2.7.2016 22:37:41.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim