Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tazminat - teslim - sözleşme - bilirkişi raporu - sorumluluk - fatura


Özet:1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı şirket vekilinin aşağıdaki bent dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. ...

CMR'nin 17. maddesine göre, taşıyıcı yükü teslim aldığı andan, teslim edinceye kadar bu malların kısmen veya tamamen kaybından, hasarından veya gecikmesinden sorumludur. Bu sorumluluk dolayısıyla istenebilecek tazminat tutarı da CMR'nin 23-28. maddelerine göre belirlenir. Malların hasar görmesi durumunda istenebilecek tazminat tutarı CMR'nin 25.1. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre taşıyıcı CMR'nin 23. maddesine göre hesaplanacak miktarda sorumlu olacaktır. CMR'nin 23.1. maddesine göre de taşıyıcı, bu sözleşme hükümlerine göre tazminat ödemekle yükümlü olduğu zaman, bu tazminat malların taşıma için kabul edildiği andaki ve yerdeki değer üzerinden hesaplanacaktır....

Somut uyuşmazlıkta hükme esas alınan bilirkişi raporunda, dava dışı B.Y. Ltd. Şti'nin davacıya kestiği faturada yazılı birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılarak tazminata esas tutar belirlenmiştir. Oysa yukarıda ifade edildiği üzere, bu tazminat tutarının malların taşıma için kabul edildiği Slovenya'daki değeri üzerinden belirlenmesi gerekir. Bu itibarla mahkemece bu yönde bir inceleme yaptırılarak ve davalının CMR'nin 23. maddesine göre sorumlu olabileceği üst sınır da belirlenerek oluşacak duruma göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönde yapılan eksik inceleme sonucu hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davalı şirket bozulması gerekmiştir. ...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/15592
Karar No:2015/11137
K. Tarihi:27.10.2015


MAHKEMESİ : İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 05/06/2014
NUMARASI : 2013/190-2014/281

Taraflar arasında görülen davada İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 05/06/2014 tarih ve 2013/190-2014/281 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı şirket vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 27/10/2015 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalı S Turizm İnş. Nakliye ve Dış Tic. Ltd. Şti. vekili Av. E. Ş.dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin, her türlü hukuki ve mali sorumlulukları kendisine ait olmak üzere satıcı firma olan B. Yalıtım Ltd. Şti. adına S.'dan gelen ve İ.Gümrüğü'nde tescilli 11.475 Avro değerindeki emtiayı Gümrük Kanunu uyarınca devraldığını, söz konusu emtianın taşıyıcı firma olan davalı S. Turizm İnş. Nakliye ve Dış Tic. Ltd. Şti'ye ait araçla taşınması sırasında aracın devrilmesi sonucu 20/10/2012 tarihinde hasar gördüğünü, olayın davalı araç sürücüsü A.. P..'ın kusuru nedeniyle meydana geldiğini, meydana gelen zararın ödenmesi hususunda ihtarname keşide ettiklerini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek kaza neticesinde zarar gören emtianın değeri 11.475 Avro'nun kaza tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı S. Turizm İnş. Nakliye ve Dış Tic. Ltd. Şti. vekili, davacının aktif husumet ehliyeti bulunmadığını, esasa ilişkin olarak da devir kararında belirtilen emtiaların ağırlıkları ve tutarları ile delil olarak sundukları emtialara ilişkin düzenlenen faturadaki ağırlık ve tutarların tamamen farklı olduğunu, öncelikle devir kararında belirtilen emtiaların dava konusu taşımada taşındığının davacı tarafından ispat edilmesi gerektiğini, meydana gelen hasar nedeniyle müvekkilinin herhangi bir kusuru bulunmadığını, davacı şirketin mallara ilişkin zarara dair eşyanın tesliminden sonra 7 gün içinde bildirimde bulunmaması nedeniyle CMR hükümleri uyarınca dava hakkının düştüğünü, istenen bedelin fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, B. Yalıtım Çözümleri ve İnşaat Tic. Ltd. Şti. adına S.’dan gelen 11.475 Euro değerindeki sandviç panellerinin gümrük mevzuatı çerçevesinde 18.10.2012 tarihinde davacı tarafından devralındığı, emtianın taşıyıcı firma olan davalı S. Turizm İnş. Nakliye ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından, diğer davalı A.. P..’ın sevk ve idaresindeki araçla taşınması sırasında, İ. G.Serbest Bölge içerisinde, İ. Uçak Motoru Fabrika İnşaatı'na ait şantiye alanında yük indirme için döner kavşaktan döndüğü sırada arkadaki dorsenin devrildiği, devrilen dorsedeki panellerin hasar gördüğü, hasar gören panellerin değerinin 11.475,30 Euro olduğu, bu bedelin dava tarihi itibari ile TL karşılığının 27.085,15 TL bulunduğu, bu bedelden davalılar CMR 17 ve haksız fiil hükümlerine göre sorumlu oldukları gerekçesiyle 27.081 TL'nin 21.10.2012 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Kararı davalı şirket vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı şirket vekilinin aşağıdaki bent dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Dava, dava dışı B.Y. Ltd. Şti'nin Slovenya'dan ithal ettiği panellerin, Gümrük Kanunu uyarınca davacı tarafından gümrükte satın alınmasının akabinde, panellerin sevki sırasında taşınan emtianın hasar gördüğü iddiasına dayalı, CMR sözleşmesine tabi tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kabulüne karar verilmiştir.
CMR'nin 17. maddesine göre, taşıyıcı yükü teslim aldığı andan, teslim edinceye kadar bu malların kısmen veya tamamen kaybından, hasarından veya gecikmesinden sorumludur. Bu sorumluluk dolayısıyla istenebilecek tazminat tutarı da CMR'nin 23-28. maddelerine göre belirlenir. Malların hasar görmesi durumunda istenebilecek tazminat tutarı CMR'nin 25.1. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre taşıyıcı CMR'nin 23. maddesine göre hesaplanacak miktarda sorumlu olacaktır. CMR'nin 23.1. maddesine göre de taşıyıcı, bu sözleşme hükümlerine göre tazminat ödemekle yükümlü olduğu zaman, bu tazminat malların taşıma için kabul edildiği andaki ve yerdeki değer üzerinden hesaplanacaktır.
Somut uyuşmazlıkta hükme esas alınan bilirkişi raporunda, dava dışı B.Y. Ltd. Şti'nin davacıya kestiği faturada yazılı birim fiyatı üzerinden hesaplama yapılarak tazminata esas tutar belirlenmiştir. Oysa yukarıda ifade edildiği üzere, bu tazminat tutarının malların taşıma için kabul edildiği Slovenya'daki değeri üzerinden belirlenmesi gerekir. Bu itibarla mahkemece bu yönde bir inceleme yaptırılarak ve davalının CMR'nin 23. maddesine göre sorumlu olabileceği üst sınır da belirlenerek oluşacak duruma göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönde yapılan eksik inceleme sonucu hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davalı şirket bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle, davalı şirket vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenle davalı şirket vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı şirket yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalı şirkete verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 27/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 1.7.2016 18:59:40.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim