Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tescil - nazım imar planı - kamulaştırmasız el atılan - taşınmaz bedelinin - ıslah


Özet:Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı idareler vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş, davalı Ç.. B..şkanlığı vekili de temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunmuş olmakla, duruşma için belirlenen 03/05/2016 günü davacılar ve davalı Ç.. B..şkanlığı vekillerinin yüzlerine karşı; usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediğinden davalı DSİ Genel Müdürlüğü vekilinin yokluğunda duruşmaya başlanarak davacılar ve davalı Ç.. B..şkanlığı vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki kağıtlar okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü. ...

Bu nedenle davalı DSİ Genel Müdürlüğü vekilinin tüm, davalı Ç.. B..şkanlığı vekilinin ise aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak; ...

1-) 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan dava konusu taşınmazlara Riva Deresinin ıslahı ve servis yolu yapılmak suretiyle davalı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından el atıldığı gözetilerek, servis yolu olarak el atılan bölümlerin bedelinin de davalı DSİ Genel Müdürlüğü’nden tahsili ile bu bölümlerin özel yol olarak DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi gerekirken, yolda kalan bölümlerin bedelinin Ç.. B..şkanlığı’ndan tahsiline hükmedilmesi, ...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
5. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/22742
Karar No:2016/8869
K. Tarihi:3.5.2016NUMARASI : 2013/386-2015/218

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı idareler vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş, davalı Ç.. B..şkanlığı vekili de temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunmuş olmakla, duruşma için belirlenen 03/05/2016 günü davacılar ve davalı Ç.. B..şkanlığı vekillerinin yüzlerine karşı; usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediğinden davalı DSİ Genel Müdürlüğü vekilinin yokluğunda duruşmaya başlanarak davacılar ve davalı Ç.. B..şkanlığı vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki kağıtlar okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

- K A R A R -

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idareler vekillerince temyiz edilmiştir.
Mahallinde yapılan keşif sonucu, taşınmazların dava tarihindeki değerinin biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle davalı DSİ Genel Müdürlüğü vekilinin tüm, davalı Ç.. B..şkanlığı vekilinin ise aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
1-) 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan dava konusu taşınmazlara Riva Deresinin ıslahı ve servis yolu yapılmak suretiyle davalı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından el atıldığı gözetilerek, servis yolu olarak el atılan bölümlerin bedelinin de davalı DSİ Genel Müdürlüğü’nden tahsili ile bu bölümlerin özel yol olarak DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi gerekirken, yolda kalan bölümlerin bedelinin Ç.. B..şkanlığı’ndan tahsiline hükmedilmesi,
2-) DSİ Genel Müdürlüğü harçtan muaf olmadığı halde, harçtan bağışık kabul edilerek aleyhine harca hükmedilmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı Ç.. B..şkanlığı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, aşağıda yazılı kalan onama harcının davalı DSİ Genel Müdürlüğü'nden alınmasına, davalı Ç.. B..şkanlığı'ndan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyiz eden davalı Ç.. B..şkanlığı yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.350,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 03/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 30.6.2016 13:59:23.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim