Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Sözleşme - birleşen dava - zamanaşımı


Özet:Mahkemece, asıl davanın kabulüne dair verilen karar Dairemizce bozulmuş, bozmaya uyulmuş, davacı mal sahiplerinin düzenleme şeklinde ortaklar özel sözleşmesinden doğan edimlerini yerine getirmiş oldukları, davacılardan ... Tur. San. Tic. A.Ş‘nin tapuda malik olduğu ve .... Dekorasyon San. Tic. AŞ‘nin de mal sahibi sıfatı bulunduğu ve bu nedenle davacı sıfatlarının olduğu, taraflar arasındaki ilişkide ortaklığın sona ermediği ve birleşen davada davalıların zamanaşımı savunmalarının yerinde görülmediği, davacıların ancak kendi paylarına düşen kısım itibariyle talepte bulunabilecekleri, davalıların sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal ettikleri, bu yüzden davacılar bakımından sözleşmenin 8-a maddesinin uygulanmasının mümkün olduğu, davacıların tamamının sözleşmenin 8-a maddesinden kaynaklanan hakka sahip oldukları ve bu yüzden davalılara ait hisselerin davacılara eşit bir şekilde aktarılması gerektiği gerekçesiyle asıl ve birleşen davanın kabulüne dair verilen karar asıl ve birleşen davada davalılardan ... Hol. A.Ş ile ... Yat. A.Ş. vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 11/06/2015 tarihli kararı ile onanmıştır. ...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/11861
Karar No:2016/2371
K. Tarihi:3.3.2016


MAHKEMESİ : ... ... ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 25/03/2014
NUMARASI : 2013/101-2014/72

Taraflar arasında görülen davada ... ... ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 25/03/2014 gün ve 2013/101-2014/72 sayılı kararı onayan Daire’nin 11/06/2015 gün ve 2014/11774-2015/8159 sayılı kararı aleyhinde davalılar ... Yatırım Holding A.Ş. ve ... ... Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Asıl davada davacılar vekili, müvekkilleri ve ortak oldukları dava dışı şirketlerin davalılarla 22.03.2006 tarihinde noterde ‘Düzenleme Şeklinde Ortaklar Özel Sözleşmesi’ başlıklı sözleşme imzaladıklarını, anılan sözleşme uyarınca müvekkillerine ve ortağı oldukları şirketlere ait taşınmaz üzerine köşk ve villalar yapılması, finansmanının davalı ... Yat. A.Ş. ve ... Yat. Hol. A.Ş. tarafından karşılanması ve satışlardan elde edilecek gelirden ayrılacak bir yüzde ile müvekkillerine ve ortak olduğu şirketlere taşınmazların satış bedelinin ödenmesinin, ayrıca aynı sözleşme ile yatırımcı şirket olarak davalı ... A.Ş. unvanlı şirketin kurulmasının ve söz konusu taşınmazların bu şirkete devredilmesinin kararlaştırıldığını, yeni kurulacak şirketin anasözleşmesinin nasıl olacağının da belirlendiğini, bu davalı şirketin 12.04.2006 tarihinde ticaret siciline kaydı yapılarak tüzel kişilik kazandığını, müvekkilleri ile ortak oldukları şirketlerin taşınmazları 21.04.2006 tarihinde davalı ... A.Ş’ye devir ettiklerini, 19 ay geçmesine rağmen inşaat yapabilmek için gerekli izin ve ruhsatların halen alınmadığını, kurulan bu davalı şirketin gayri faal olduğunu, müvekkillerinin gerekli izinleri alabilmek için çalışmalara başladıkları sırada ... A.Ş’nin ortakları diğer davalıların muvazaalı bir takip yapmak suretiyle kendilerine anılan davalı şirketi borçlanmış göstermek suretiyle devredilen taşınmazlara haciz koydurduklarını, satışlarını talep ettiklerini öğrendiklerini, ... A.Ş’nin ortağı olan ve takip alacaklısı bulunan ... Yat. A.Ş’nin yönetim kurulu üyeleri olan kişilerin aynı zamanda borçlu görünen ... A.Ş’nin yönetim kurulu üyeleri bulunduklarını, icra takibini usulsüz kesinleştirdiklerini, esasen, ... A.Ş’nin müvekkillerinin imzaları olmadan borçlanmasının mümkün bulunmadığını, bu davalıya kayyım atanmasının gerektiğini, davalıların finansman temin etmek ve inşaat yapmak edimini yerine getirmediklerini, taşınmazları bila bedel ele geçirme çabasında olduklarını, sözleşmeyi feshettiklerini ileri sürerek, davalı ... A.Ş’ye kayyım atanmasına, kayyıma icra dairesinde davalı ... A.Ş’nin haklarını koruma bakımından yetki verilmesine, sözleşmenin 8/a maddesi uyarınca davalıların davalı ... A.Ş’deki hisselerinin tamamının davacılara veya davacıların göstereceği şahıslara bedelsiz olarak devrine karar verilmesini talep ve dava etmiş, birleşen davada da davacılar vekili, davalı şirketlerin sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek, sözleşmenin 8/a maddesi uyarınca davalıların davalı ... A.Ş’deki hisselerinin tamamının davacılara veya davacıların göstereceği şahıslara bedelsiz olarak devrine karar verilmesini istemiştir.
Asıl ve birleşen davada davalılar ... Hol. A.Ş ile ... Yat. A.Ş. vekili, diğer davalının işlemleri yapabilmek için müvekkillerinden borç aldığını, dava dilekçesinde açıklanan takibin gerçek olduğunu, davacıların kötü niyetli bulunduklarını, karşılıksız şekilde şirketin hisselerini ele geçirmeye çalıştıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı, davaya yanıt vermemiştir.
Mahkemece, asıl davanın kabulüne dair verilen karar Dairemizce bozulmuş, bozmaya uyulmuş, davacı mal sahiplerinin düzenleme şeklinde ortaklar özel sözleşmesinden doğan edimlerini yerine getirmiş oldukları, davacılardan ... Tur. San. Tic. A.Ş‘nin tapuda malik olduğu ve .... Dekorasyon San. Tic. AŞ‘nin de mal sahibi sıfatı bulunduğu ve bu nedenle davacı sıfatlarının olduğu, taraflar arasındaki ilişkide ortaklığın sona ermediği ve birleşen davada davalıların zamanaşımı savunmalarının yerinde görülmediği, davacıların ancak kendi paylarına düşen kısım itibariyle talepte bulunabilecekleri, davalıların sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal ettikleri, bu yüzden davacılar bakımından sözleşmenin 8-a maddesinin uygulanmasının mümkün olduğu, davacıların tamamının sözleşmenin 8-a maddesinden kaynaklanan hakka sahip oldukları ve bu yüzden davalılara ait hisselerin davacılara eşit bir şekilde aktarılması gerektiği gerekçesiyle asıl ve birleşen davanın kabulüne dair verilen karar asıl ve birleşen davada davalılardan ... Hol. A.Ş ile ... Yat. A.Ş. vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 11/06/2015 tarihli kararı ile onanmıştır.
Davalılar ... Hol. A.Ş ile ... Yat. A.Ş. vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalılar ... Yatırım Holding A.Ş. ve ... ... Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar ... Yatırım Holding A.Ş. ve ... ... Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 3,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK'nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 265,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 03/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 11.1.2017 22:56:37.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim