Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Lımıted şırket - bilirkişi raporu - birleşen dava - satış bedeli - taşınmaz mal - karşı dava - bilirkişi incelemesi - şirket ortağı - mülkiyet hakkı - husumet


Özet:1- Davalılar ... ve ... yönünden; dava, limited şirket ortaklarının şirkete verdikleri ödüncün iadesi istemine ilişkin olup, adı geçen davalılar şirket ortağıdır. Limited şirkette ortağın asli borcu, taahhüt ettiği sermayeyi ödemekten ibarettir. Kural olarak Türk Hukukunda ortaklar, limited şirketin borçlarından sorumlu değildirler. Bu durum karşısında, şirkete ödünç veren davacı ortakların alacağını ancak şirket tüzel kişiliğinden talep edebilecekleri, davalı ortakların şahsi sorumluluklarının bulunmadığı bu nedenle adı geçen davalılar aleyhindeki asıl ve birleşen davaların husumetten reddi gerektiği dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın davalılar ... ve ... yararına bozulması gerekmiştir. ...

2- Davalı .... yönünden; davacılar asıl ve birleşen davada ortak oldukları limited şirkete taşınmaz alımı için verilmek üzere kendilerinden istenen ancak, dava dışı mülkiyet hakkı sahibine gerçekte ödenmeyen paranın sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tahsili isteminde bulunmuşlardır. Somut olayda dava dışı taşınmaz maliki ... ile şirket arasında taşınmazın satın alınması amacıyla düzenlenen gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi gereğince her ortağın satış bedelini karşılamak üzere şirkete 50.000'şer TL ödeme yapacakları hususu uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacıların bu bedelleri şirkete ödeyip ödemedikleri noktasında toplanmaktadır. Yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen raporda; davacı ...'nun üzerine düşen miktarı ödediği davalı şirkete ait banka hesap ekstrelerindeki ödemeler gözetilerek kabul edilmiş, diğer davacı ...'ın ise 20.000,00 TL ödeme yaptığı bakiye 30.000,00 TL'nin ise elden ödenmiş olabileceği belirtilerek, davacıların iddiaya konu bedelleri isteyebilecekleri sonucuna varılmıştır. Ancak, bilirkişi raporuna karşı davalılarca yapılan itirazda; banka hesap ekstrelerinde görülen ödemelerin nedeninin belirtilmediği bu ödemelerin davacıların sermaye koyma borcunu yerine getirmek amacıyla yapıldığını ifade ettikleri anlaşılmıştır. Mahkemece bu itiraz üzerinde durularak, bu hususu açıklığa kavuşturacak ek rapor ya da gerektiğinde yeni bilirkişi raporu alınması gerekirken; eksik incelemeye dayalı olarak ve bu hususta gerekçe açıklanmaksızın karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. ...

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/9426
Karar No:2016/4931
K. Tarihi:5.2.2016


MAHKEMESİ : ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada .... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/05/2014 tarih ve 2013/141-2014/117 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl ve birleşen davada davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Asıl ve birleşen davada davacılar vekili, müvekkilleri ve gerçek kişi davalılar ile dava dışı ... ve ...'ün ortak oldukları diğer davalı ...'nin dava dışı ... ile yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında arsa sahibine ek olarak 250.000,00 TL nakit verileceğini belirtilerek, davacıların her birinden 50.000,00 TL istemeleri üzerine, davacıların bu parayı şirkete ödedikleri, daha sonra ortaklıktan ayrıldıklarını, ancak ...'e gerçekte 250.000,00 TL'nin ödenmediğini öğrendiklerini, haksız alınan paranın iadesine ilişkin ihtar çekildiğini, ancak ihtarın da sonuçsuz kaldığını ileri sürerek, sebepsiz zenginleşme nedeniyle her bir davacı lehine 50.000,00 TL'nin, asıl davanın davacısı yönünden son ödeme tarihi olan 23/02/2010 tarihinden itibaren; birleşen dava davacısı yönünden ise ihtarname tarihi olan 09/10/2012 tarihinden itibaren, işleyecek ticari faiziyle birlikte, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Asıl ve birleşen davada davalılar vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, davalı gerçek kişi ortaklara husumet yöneltilemeyeceğini, faize ve başlangıç tarihine itiraz ettiklerini, davacıların iddaya konu ödemeleri yapmadıklarını, taşınmaz sahibi ...'e ödenmesi karalaştırılan 250.000,00 TL ek bedelin müvekkilirince ödendiğini, ödemenin iki adet çek ile yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davalı .... ile dava dışı ... ile gayrımenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı, sözleşme kapsamında toprak sahibi ...'e ek olarak 250.000 TL ödeneceği söylenerek davalıların o dönem şirket ortakları olan asıl ve birleşen dava davacılarından 50.000'şer TL aldıkları, ancak gerçekte toprak sahibine böyle bir ödemenin yapılmadığı, davacıların bu durumuo rtaklıktan ayrıldıktan sonra öğrendikleri, sebepsiz zenginleşme için hem yeni hem de eski BK' da öngörülen zamanaşımı süresinin dolmadığı, davalıların sebepsiz zenginleştiği ve kötü niyetli oldukları gerekçesiyle, asıl ve birleşen davanın kabulü ile, her bir davacı yönünden 50.000,00 TL alacağın ihtarname üzerine temerrüdün oluştuğu 16/10/2012 tarihinden itibaren işleyecek değişik oranlardaki yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen davada davalılar vekili temyiz etmiştir.
1- Davalılar ... ve ... yönünden; dava, limited şirket ortaklarının şirkete verdikleri ödüncün iadesi istemine ilişkin olup, adı geçen davalılar şirket ortağıdır. Limited şirkette ortağın asli borcu, taahhüt ettiği sermayeyi ödemekten ibarettir. Kural olarak Türk Hukukunda ortaklar, limited şirketin borçlarından sorumlu değildirler. Bu durum karşısında, şirkete ödünç veren davacı ortakların alacağını ancak şirket tüzel kişiliğinden talep edebilecekleri, davalı ortakların şahsi sorumluluklarının bulunmadığı bu nedenle adı geçen davalılar aleyhindeki asıl ve birleşen davaların husumetten reddi gerektiği dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın davalılar ... ve ... yararına bozulması gerekmiştir.
2- Davalı .... yönünden; davacılar asıl ve birleşen davada ortak oldukları limited şirkete taşınmaz alımı için verilmek üzere kendilerinden istenen ancak, dava dışı mülkiyet hakkı sahibine gerçekte ödenmeyen paranın sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tahsili isteminde bulunmuşlardır. Somut olayda dava dışı taşınmaz maliki ... ile şirket arasında taşınmazın satın alınması amacıyla düzenlenen gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi gereğince her ortağın satış bedelini karşılamak üzere şirkete 50.000'şer TL ödeme yapacakları hususu uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacıların bu bedelleri şirkete ödeyip ödemedikleri noktasında toplanmaktadır. Yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen raporda; davacı ...'nun üzerine düşen miktarı ödediği davalı şirkete ait banka hesap ekstrelerindeki ödemeler gözetilerek kabul edilmiş, diğer davacı ...'ın ise 20.000,00 TL ödeme yaptığı bakiye 30.000,00 TL'nin ise elden ödenmiş olabileceği belirtilerek, davacıların iddiaya konu bedelleri isteyebilecekleri sonucuna varılmıştır. Ancak, bilirkişi raporuna karşı davalılarca yapılan itirazda; banka hesap ekstrelerinde görülen ödemelerin nedeninin belirtilmediği bu ödemelerin davacıların sermaye koyma borcunu yerine getirmek amacıyla yapıldığını ifade ettikleri anlaşılmıştır. Mahkemece bu itiraz üzerinde durularak, bu hususu açıklığa kavuşturacak ek rapor ya da gerektiğinde yeni bilirkişi raporu alınması gerekirken; eksik incelemeye dayalı olarak ve bu hususta gerekçe açıklanmaksızın karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2)nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 11.1.2017 22:56:00.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim