Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11.hukuk dairesi e:2016/3316 k:2016/3634


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/3316
Karar No:2016/3634
K. Tarihi:4.4.2016MAHKEMESİ : .......ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 29/12/2015
NUMARASI : 2014/1497-2015/1054

Taraflar arasında görülen davada ....... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 29.12.2015 tarih ve 2014/1497-2015/1054 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı ve fer'i müdahiller vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ........ tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin ....... A.Ş. ......Şubesi'nde açtırdığı hesaptaki paranın ......... Ltd. Şti.'ye aktarılmış gibi gösterildiğini, ancak paranın gerçekte ..... A.Ş. bünyesinde kaldığını, bilahare bankanın fono devredildiğini, banka ortağı A.... A.... B.....'in yatırılan paraları diğer şirketlerde kullandırdığı ve müvekkilinin bu şekilde dolandırıldığının kesinleşen ceza mahkemesi kararı ile sabit olduğunu ileri sürerek, 3.000,00 TL'nin 09.12.1999 tarihinden itibaren işleyecek ticari işlerde uygulanan avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı .......... Bank A.Ş. vekili, husumet, zamanaşımı, hak düşürücü süre itirazlarında bulunmuş, esas yönden de davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Fer'i müdahil ..... vekili, husumet, zamanaşımı ve hak düşürücü süre itirazlarında bulunarak, esas bakımdan da davanın reddini savunmuştur.
Fer'i müdahil ...... vekili; davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, dava tarihinin 17.12.2014 olup, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un yürürlülük tarihinin ise 28.05.2014 tarihi olduğundan ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 3/k-1 maddesi ile tüketici ile banka arasındaki işlemlerden doğan ihtilafların aynı kanunun 73.maddesine göre tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği düzenlendiği gerekçesiyle mahkemenin görevsiz olması nedeniyle, dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı ve fer'i müdahiller vekilleri temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı deliller ile gerektirici sebeplere göre, davalı ve fer'i müdahiller vekillerinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı ve fer'i müdahiller vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı Banka'ya iadesine, fer'i müdahillerden harç alınmasına mahal olmadığına, 04.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 11.1.2017 22:55:05.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim